Vịt biển - 3 năm tại Phú Yên
(20/06/2022 15:18:16)
Tổng đàn gia cầm toàn tỉnh Phú Yên hiện có hơn 4,5 triệu con trong đó có khoảng 50% là con vịt. Chăn nuôi gia cầm nói chung và nuôi vịt nói riêng đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết công...

Các hình ảnh khác:Quảng cáo