Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  giải quyết  thủ tục hành chính
(18/02/2019 14:05:33)
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

Các hình ảnh khác:Quảng cáo