MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

16/02/2017 09:49
Tham luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017
File đính kèm

Quảng cáo