Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (tuần 52)

03/01/2020 04:01
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần mây thay đổi, trời nắng ấm. Gió Đông Bắc hoạt động nhẹ.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 22- 24 oC

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 26 - 28 oC

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 20 - 22 oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa Mùa 2019: Đã gieo sạ 4.675 ha, tại Tuy An, Đồng Xuân, TX. Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hoà, TP. Tuy Hoà; hiện nay đã thu hoạch 2.510 ha, năng suất ước đạt 38 ha/tạ tại huyện Đồng Xuân, Sông Hinh và TX. Sông Cầu.

* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 17.229 ha

* Các cây trồng khác:

- Mía: Niên vụ 2019-2020: 24.266 ha.  GĐST: Vươn lóng

- Sắn: Niên vụ 2019-2020: 28.181 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

- Sắn: Niên vụ 2020-2021: 907 ha. GĐST: Phát triển thân, lá, củ

- Rau các loại: 4.750 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Đậu các loại: 2.203 ha. GĐST: Thu hoạch

- Ngô trồng mới: 416,5 ha. GĐST: Cây con

- Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

* Lúa Mùa 2019: Đã gieo sạ 4.675 ha, tại Tuy An, Đồng Xuân, TX. Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hoà, TP. Tuy Hoà; giai đoạn sinh trưởng: Chín sáp – thu hoạch. Tình hình sinh vật gây hại trên Lúa mùa có các đối tượng chính sau:

- Chuột gây hại tổng diện tích 18 ha, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, TLH 3 – 5 % dảnh; diện tích nhiễm trung bình 8 ha, TLH 7 – 9 % dảnh, GĐST: chín sữa – chín sáp, rải rác tạc các xã tại huyện Tuy An.

- Bệnh lem lép hạt gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 13 ha, TLB 5-10% hạt tại huyện Sông Hinh (5ha, GĐST chín sáp – thu hoạch) và huyện Tuy An (8 ha, GĐST: chín sữa – chín sáp).

* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo sạ được 18.782,63; giai đoạn sinh trưởng: Mạ - đẻ nhánh. Tình hình sinh vật gây hại trên Lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:

- Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 108 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 104 ha, TLH 1 – 2 % dảnh; diện tích nhiễm nhẹ 4 ha, TLH 3 – 4 % dảnh, tại huyện  Đông Hoà, Tây Hòa, Phú Hòa và TP. Tuy Hòa.

+ Đông Hòa: Chuột phát sinh và gây hại với tổng diện tích 22 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 18 ha TLH 2-3 % dảnh; diện tích nhiễm nhẹ 4 ha, TLH 5 % dảnh, GĐST mạ - đẻ nhánh tại các HTX trên toàn huyện.

+ Tây Hòa: Chuột phát sinh rải rác với diện tích dưới nhiễm 75 ha, TLH 0,2 – 0,5 % dảnh hại, GĐST: mạ trên địa bàn huyện.

+ Phú Hòa: Chuột phát sinh rải rác với diện tích dưới nhiễm 10,5 ha, TLH 2 – 3 % dảnh hại, GĐST: mạ trên địa bàn huyện.

+ TP. Tuy Hòa: Chuột phát sinh rải rác với diện tích dưới nhiễm 0,5 ha, TLH 2 – 3 % dảnh hại, GĐST: mạ trên địa bàn thành phố.

- Bọ trĩ phát sinh rải rác với diện tích 52 ha (Tây Hòa 45 ha; Sông Cầu 7 ha), TLH 1 – 3% dảnh hại.

- Ốc bươu vàng phát sinh rải rác với diện tích 21,5 ha (Sông Cầu 15 ha; Phú Hòa 6,5 ha), TLH 1 – 3% dảnh hại.

2. Cây rau các loại

- Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,3 ha, TLB: 10-15% cây, GĐST phát triển thân lá, tại HTX Hòa kiến; An Phú, TP.Tuy Hòa.

- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.

- Ngoài ra, còn có sâu đục quả gây hại trên cây đậu cove với diện tích 0,1 ha, TLH 1 – 3 % quả, GĐST ra hoa - đậu quả, tại HTX Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa.

3. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 1,5 ha (Phú Hòa 1 ha; Đông Hòa 0,5 ha), mật độ 2-3 con/m2; diện tích nhiễm trung bình 0,5 ha (Phú Hòa), mật độ 5 – 6 con/m2, GĐST cây con.

4. Cây sn: 

 - Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 6.022 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 2.587 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.850 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 1.585 ha, TLB 80-100%, GĐST thu hoạch cụ thể:

          + Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 5.000 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 2.100 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 1.500 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 1.400 ha, TLB 80-100%, GĐST thu hoạch tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 900 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 435 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 300 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 165 ha, TLB 50% cây, GĐST thu hoạch tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.

+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 50 ha, GĐST cây tích lũy tinh bột. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 20 ha TLB 5-20 % cây; diện tích nhiễm trung bình 20 ha TLB 20-50% cây; diện tích nhiễm nặng 10 ha TLB 50 - 100% cây, tại các xã Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Thịnh, Sơn Thành Tây.

+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 70 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 30 ha TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 30 ha TLB 12-30% cây; DT nhiễm nặng 10 ha TLB 40 - 100% cây, GĐST thu hoạch tại các xã Xuân Quang 3, Xuân Phước, Xuân Lãnh.

+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2 ha TLB 5-10 % cây GĐST cây con – phát triển thân, lá tại các xã Hòa Hội.

- Rệp sáp bột hồng  phát sinh diện tích dưới nhiễm 3 ha, TLH 1 – 2 % cây, giai đoạn phát triển thân lá, rải rác tại huyện Sông Hinh.

5. Cây tiêu

Tại huyện Tây Hòa, bệnh chết chậm phát sinh với diện tích dưới mức nhiễm 5,5 ha, TLB 0,2 – 1,2 % trụ; bệnh chết nhanh phát sinh với diện tích dưới mức nhiễm 3,7 ha, TLB 0,8 % trụ; chủ yếu trên cây tiêu kinh doanh chăm sóc kém.

Ngoài ra, tại hầu hết các vườn tiêu đều có xuất hiện tuyến trùng gây hại rễ, cây tiêu giai đoạn kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

6. Cây mía:

- Sâu đục thân phát sinh và gây hại với tổng diện tích 205 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 55 ha, TLH 1 -2 %cây; diện tích nhiễm nhẹ 125 ha, TLH 3-4 % cây, diện tích nhiễm trung bình 25 ha, TLH 10 - 12 % cây, GĐST vươn lóng, tại huyện Sông Hinh và Sơn Hòa.

+ Sông Hinh: Sâu phát sinh và gây hại với tổng diện tích là 75 ha, trong đó: diện tích dứoi nhiễm là 55 ha, TLH 1 -2 % cây; diện tích nhiễm nhẹ 20 ha, TLH 3-4% cây, GĐST vươn lóng tại các xã trên địa bàn.

+ Sơn Hòa: Sâu gây hại với tổng diện tích 130 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 105 ha, TLH 10 % cây, diện tích nhiễm trung bình 25 ha, TLH 12 % cây GĐST vươn lóng tại các xã trên địa bàn.

- Ngoài ra, bệnh đốm vòng gây hại rải rác trên địa bàn huyện Sông Hinh.

7. Cây dừa

Bọ cánh cứng gây hại nhiễm nhẹ diện tích 967,7 ha với tỉ lệ phổ biến từ 10-20%,  cao 30% cấp hại phổ biến ở cấp A, B, GĐST từ cây con – cho quả, tại TX. Sông Cầu.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Mùa 2019: Tình hình sâu bệnh ổn định

- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020:

 Bọ trĩ; ốc bươu vàng, chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; sâu năn có khả năng phát sinh;

 - Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

 - Cây ngô: Sâu sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Đông Xuân  để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại nặng, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.

- Tiếp tục triển khai công văn số 2570/SNN-TTBVTV V/v tăng cường công tác diệt chuột trên lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020 của Sở Nông Nghiệp và PTNT.

- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng ngô,  sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những diện tích sắn có biểu hiện bệnh khảm lá và sau khi thu hoạch, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.  

 

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Quảng cáo