Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 05-2020

30/01/2020 09:22
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, thời tiết mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió Đông Bắc hoạt động nhẹ.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 23- 25 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 27 - 29 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 21 - 23 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.440 ha
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía: Niên vụ 2019-2020: 24.266 ha.  GĐST: thu hoạch
- Sắn: Niên vụ 2019-2020: 12.327 ha.  GĐST: Cây con
- Sắn: Niên vụ 2020-2021: 8.370 ha. GĐST: Cây con
- Rau các loại (2020): 1.333 ha. GĐST: Cây con.
- Đậu các loại (2020): 354 ha. GĐST: Cây con
- Ngô trồng mới: 809 ha. GĐST: Cây con
- Tiêu: 455 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo sạ được 26.440 ha; giai đoạn sinh trưởng: Mạ - đòng. Tình hình sinh vật gây hại trên Lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:
- Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 403,4 ha, trong đó:
+ Diện tích dưới nhiễm 350,6 ha (Đông Hòa 19 ha; Phú Hòa 10 ha; Sơn Hòa 0,8 ha; Tuy An 28 ha; Tây Hòa 280 ha; TP. Tuy Hòa 10,3 ha, TX Sông Cầu 2,5ha) TLH 0,3 – 3 % dảnh
+ Diện tích nhiễm nhẹ 52,8 ha (Đông Hòa 5 ha; Đồng Xuân 40 ha; TX Sông Cầu 1 ha; Tuy An 4 ha; TP. Tuy Hòa 0,3 ha, Phú Hòa 2,5ha), TLH 5 – 10 % dảnh.
- Bọ trĩ phát sinh và gây hại tổng diện tích nhiễm 43,9 ha, TLH 3 - 20% dảnh hại, trong đó: diện tích dưới nhiễm 23,9 ha (Đông Hòa 7ha, Sơn Hòa 0,4 ha; Tp. Tuy Hòa 1 ha, Phú Hòa 5,5ha, Sông Hinh 10ha) TLH 3 – 8 % dảnh hại; diện tích nhiễm nhẹ 20 ha TLH 15-20% dảnh hại tại huyện Tuy An.
- OBV phát sinh và gây hại diện tích 8,5ha, TLH: 1- 3%dảnh, giai đoạn đẻ nhánh, tại Phú Hòa.
- Bọ xít đen gây hại 0,5 ha, mật độ 1-5 con/m2, tại TP Tuy Hòa.
- Tuyến trùng hại rễ gây hại với tổng diện tích nhiễm 4 ha TLH 5 – 10% dảnh hại, tại Đông Hòa.
- Sâu đục thân phát sinh rải rác diện tích dưới nhiễm 0,5ha, TLH: 2-3% dảnh tại Sơn Hòa.
- Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh và gây hại diện tích dưới nhiễm 108,7 ha, mật độ 0,1-4 con/m2 (Đông Hòa 20 ha; Phú Hòa 15 ha; Sông Hinh 2 ha; Tuy An 53 ha; Tây Hòa 15 ha, Tp. Tuy Hòa 0,2 ha, TX Sông Cầu 3,5ha).
- Sâu năn phát sinh rải rác 3,5 ha, TLH 2 – 3%dảnh, tuổi 2-4 tại Phú Hòa.
- Bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại tổng diện tích 72 ha, TLB 2-70% lá, trong đó: diện tích dưới nhiễm 56,5 ha, TLB 1-4 % lá (Tuy An 6 ha, TX Sông Cầu 0,5ha, Đồng Xuân 50ha); diện tích nhiễm nhẹ 8,4 ha TLB 5-10% lá (Đồng Xuân 7,5 ha; TX. Sông Cầu 0,9 ha); diện tích nhiễm trung bình 3,1ha TLB 11-20% (Đồng Xuân 3ha, TX Sông Cầu 0,1ha), nhiễm nặng 4 ha TLB 30-70% (Đồng Xuân).
- Bệnh gạch nâu phát sinh rải rác 20ha, TLB 4-8%lá, tại Tuy An.
- Bệnh đốm nâu phát sinh rải rác 0,6ha, TLB 3-5%lá, tại Sơn Hòa.
2. Cây rau các loại
- Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,2 ha, TLB: 5% cây, GĐST phát triển thân lá, tại Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 3 ha, mật độ 14 - 15 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.
3.  Cây ngô:
Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 31,1 ha, (Phú Hòa 0,5 ha; Đông Hòa 0,2 ha; Tuy An 4 ha; TP. Tuy Hòa 0,4 ha, Sông Hinh 1ha, Đồng Xuân 25ha), mật độ 2-4 con/m2; GĐST nẩy mầm - vươn lóng.
Sâu đục thân phát sinh gây hại diện tích 4,5ha, TLH: 2-3%cây, sâu tuổi 3-4, tại Phú Hòa.
4.  Cây sn: 
+ Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 4.933 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 2.483ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.530 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 920 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân cụ thể:
++ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 4.091,5 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 2.116,5 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 1.175 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 800 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
 ++ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 750 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 340 ha, TLB 10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 300 ha, TLB 30% cây, diện tích nhiễm nặng 110 ha, TLB 60% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
++ Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 1,5 ha TLB 5-10 % cây GĐST cây con – phát triển thân, lá tại các xã Hòa Hội.
++ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 40 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 25 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 15 ha, TLB 20-30% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
++ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 50 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 20 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 20 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 10ha, TLB 50-100%cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
5. Cây lạc
- Bệnh lỡ cổ rễ gây hại diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, TLB 3 % cây, GĐST: phân cành – ra hoa tại HTX Xuân Quang 2 và Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020:  Bọ trĩ; chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; sâu năn, sâu keo, bệnh đạo ôn đã bắt đầu phát sinh và gia tăng ở các giai đoạn sinh trưởng tiếp theo của cây lúa.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát sinh và gây hại trong niên vụ 2019-2020.
- Cây lạc: bệnh lở cổ rễ có thể tiếp tục gây hại và gia tăng diện tích cây trồng bị nhiễm bệnh.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Đông Xuân  để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại nặng, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.
- Tiếp tục triển khai công văn số: 2570/SNN-TTBVTV V/v tăng cường công tác diệt chuột trên lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020 của Sở Nông Nghiệp và PTNT.
- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng ngô,  sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.  

Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Quảng cáo