Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 06-2020

05/02/2020 04:01
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần mây thay đổi, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 24- 26 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 27 - 29 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 21 - 23 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.440 ha, GĐST: Đẻ nhánh – đòng.
- Trà sớm (trước 20/12/2019): Diện tích: 1.904ha, giai đoạn:  Đòng
- Trà chính vụ (từ ngày 20/12/2019 - 10/01/2020): diện tích: 23.851,5 ha. GĐST: Đẻ nhánh - đòng
- Trà muộn (sau ngày 10/01/2020): diện tích: 684,5 ha. GĐST: Mạ - Đẻ nhánh.
            * Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2019-2020): 24.266 ha.  GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch
- Sắn (niên vụ 2019-2020): 11.997 ha. GĐST: Thu hoạch
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 8.580 ha. GĐST: Cây con
            - Rau các loại (2020): 1.238 ha. GĐST: Cây con.
            - Đậu các loại (2020): 402 ha. GĐST: Cây con
- Ngô trồng mới: 809 ha. GĐST: Cây con – vươn lóng
            - Tiêu: 455 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo sạ được 26.440 ha; giai đoạn sinh trưởng: Mạ - đòng. Tình hình sinh vật gây hại trên lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:
- Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 440,3 ha, trong đó:
+ Diện tích dưới nhiễm 294,8 ha (Đông Hòa 36 ha; Phú Hòa 10,5 ha; TX. Sông Cầu 2 ha; Sông Hinh 2 ha; Sơn Hòa 0,8 ha; Tuy An 31 ha; Tây Hòa 200 ha; TP. Tuy Hòa 12,5 ha;) TLH 0,3 – 3 % dảnh
+ Diện tích nhiễm nhẹ 144,5 ha (Đồng Xuân 52 ha; Sông Cầu 1 ha; Tuy An 9 ha; TP. Tuy Hòa 2,5 ha, Tây Hòa 80 ha), TLH 5 – 10 % dảnh.
+ Diện tích nhiễm trung bình 1 ha (TP. Tuy Hòa), TLH 15% dảnh hại.
- Bọ trĩ phát sinh và gây hại tổng diện tích 42 ha, TLH 3 - 15% dảnh hại, trong đó: diện tích dưới nhiễm 31 ha (Đông Hòa 17 ha; Sông Hinh 14 ha) TLH 3 – 7 % dảnh hại; diện tích nhiễm nhẹ 11 ha (Tuy An 10 ha; Sông Hinh 1 ha) TLH 16-20% dảnh hại.
- Bệnh đạo ôn gây hại tổng diện tích 74 ha, TLB 5-10 % lá, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 43 ha TLB 5 % lá (Đồng Xuân 35 ha; Tuy An 6 ha; TX. Sông Cầu 1 ha; Phú Hòa 1 ha); diện tích nhiễm trung bình 20,7 ha TLB 12-20 % lá (Đồng Xuân 20 ha; TX. Sông Cầu 0,7 ha); diện tích nhiễm nặng 10,3 ha, TLB 30-50 % lá (Đồng Xuân 10 ha; TX. Sông Cầu 0,3 ha).
- Bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại diện tích nhiễm nhẹ 8 ha, TLB 10 % lá tại huyện Đông Hòa.
- Ngoài ra, còn có bệnh đốm nâu (Sơn Hòa 0,9 ha); sâu cuốn lá nhỏ (Tuy An 55 ha; Phú Hòa 6 ha; Đông Hòa 29 ha; TP. Tuy Hòa 0,5 ha); bọ xít đen (TP. Tuy Hòa 1,5 ha) phát sinh với mật độ thấp.
2. Cây rau các loại
            - Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,3 ha, TLB: 5-15% cây, GĐST phát triển thân lá, tại HTX Hòa Kiến 1; Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại tổng diện tích 56,2 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 56 ha, (Đồng Xuân 50 ha; Tuy An 4 ha; Sông Hinh 1,5 ha; Phú Hòa 0,5 ha), mật độ 2-3 con/m2; diện tích nhiễm trung bình 0,2 ha (Đông Hòa), mật độ 8 con/m2;GĐST nẩy mầm - vươn lóng.
4. Cây sn: 
             - Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 1.700 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 1.010 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 490 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 200 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân cụ thể:
            + Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 450 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 400 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 50 ha, TLB 20-30% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 730 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 340 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 300 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 90 ha, TLB 50% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 50 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 20 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 20 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 10 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 470 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 250 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 120 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 10 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
5. Cây mía
- Sâu đục thân gây hại tổng diện tích 180 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 17 ha TLH 4 % cây; diện tích nhiễm nhẹ 135 ha, TLB 10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 28 ha, TLB 15 % cây tại huyện Sơn Hòa.  
- Bệnh đốm vòng gây hại tổng diện tích 67 ha, TLB 5 – 15 % lá, trong đó: diện tích dưới nhiễm 52 ha, TLB 5% lá; diện tích nhiễm nhẹ 15 ha, TLB 15% lá GĐST vươn lóng -  chín.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020:  Bọ trĩ; chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại ở các giai đoạn sinh trưởng tiếp theo của cây lúa.
            - Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
            - Cây ngô: Sâu sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
            - Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát sinh và gây hại trong niên vụ 20-21.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Đông Xuân  để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại nặng, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.
- Tiếp tục triển khai công văn số: 2570/SNN-TTBVTV V/v tăng cường công tác diệt chuột trên lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020 của Sở Nông Nghiệp và PTNT.
- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng ngô,  sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.
            - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.                  

Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Quảng cáo