Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 11-2020

11/03/2020 02:33
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, trời nắng nóng, gió Đông bắc cấp 2, cấp 3.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 26- 28 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 30 - 33 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 25 - 28 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.440 ha, GĐST: đòng – thu hoạch, đã thu hoạch được 40 ha năng suất ước đạt 50 tạ/ha tại TX. Sông Cầu.
- Trà sớm (trước 20/12/2019): Diện tích: 1.904ha, giai đoạn:  chín sữa – thu hoạch
- Trà chính vụ (từ ngày 20/12/2019 - 10/01/2020): diện tích: 23.851,5 ha. GĐST: đòng – chín sữa.
- Trà muộn (sau ngày 10/01/2020): diện tích: 684,5 ha. GĐST: đòng.
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2019-2020): 20.902 ha.  GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch
- Mía (niên vụ 2020-2021): 3.759 ha.  GĐST: Cây con
- Sắn (niên vụ 2019-2020): 6.632 ha. GĐST: Thu hoạch
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 17.096ha. GĐST: Cây con
- Rau các loại (2020): 1.278ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 640 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô trồng mới: 1.180ha. GĐST: Cây con – Thu hoạch
- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo sạ được 26.440 ha; giai đoạn sinh trưởng: đòng- thu hoạch. Tình hình sinh vật gây hại trên lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:
- Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 28,8 ha, TLH 5 – 15% bông bạc, GĐST  trỗ - chín sáp, cụ thể:
+ Diện tích nhiễm nhẹ 21,8 ha (Sơn Hòa 2,8 ha; Tuy An 19 ha), TLH 3 – 5 % dảnh hại, GĐST: trỗ - chín sáp
+ Diện tích nhiễm trung bình 7 ha (Tuy An), TLH 5 – 10 % dảnh hại, GĐST: trổ.
- Bệnh thối thân gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 3 ha TLB 10 % cây, GĐST đòng – trỗ tại HTX Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa.
- Bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 16,8 ha ( Phú Hòa 2 ha; Tuy An 14 ha; TP Tuy Hoà 0,8 ha) TLB 10 - 14 % lá, GĐST trỗ - chín sữa.
- Bệnh đen lép hạt gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, TLB 5% dảnh hại, GĐST: chín sữa – chín sáp tại TX. Sông Cầu.
- Sâu đục thân gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,4 ha, TLH 1 - 4 % bông bạc, GĐST: đòng – trỗ, tại huyện Sơn Hòa.
- Rầy nâu gây hại tổng diện tích nhiễm 3,5 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 3 ha, mật độ 800 con/m2; diện tích nhiễm trung bình 0,5 ha, mật độ 2000 con/m2, GĐST trỗ - chín sáp, tại huyện Đông Hòa.
- Ngoài ra, còn có bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn, sâu đục thân, rầy lưng trắng... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
2. Cây rau các loại
- Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,9 ha, TLB: 5-15% cây, GĐST phát triển thân lá, tại HTX Hòa Kiến 1; Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 10,1 ha (Phú Hòa 1,5 ha; Đông Hòa 0,2 ha; TP. Tuy Hòa 0,4 ha; Tuy An 8 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST 3 đến 7 lá – vươn lóng.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020: chuột, bệnh đạo ôn nách lá, cổ bông, rầy các loại phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn làm đòng – trỗ.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
- Trong thời gian đến thời tiết nắng, nóng rất  dễ ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa nhất là giai đoạn trỗ - ngậm sữa do đó đề nghị các địa phương cần chú ý:
- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa  để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại như đạo ôn nách lá, cổ bông, rầy nâu rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt, khi phát hiện hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.
- Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con; bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại vùng trồng sắn. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền lựa chọn giống sắn sạch bệnh, vận động nông dân tiêu hủy kịp thời những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Quảng cáo