Thông báo về việc triển khai Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

01/03/2021 10:57

UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ NỘI VỤ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-SNV

Phú Yên, ngày tháng 02 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021, Sở Nội vụ thông báo triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021 như sau:

1. Đối tượng, chỉ tiêu và điều kiện tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

Thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021.

2. Thông báo công khai nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

a) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông báo công khai các nội dung về vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, tiêu chuẩn điều kiện, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức theo quy định tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh và Thông báo này trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị từ ngày 01/3/2021.

b) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, chỉ đạo Trung tâm Truyền thông đăng tải toàn văn Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ số điện thoại: 0257.3843.852 -Phòng Tổ chức, công chức, viên chức, Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

3. Về việc tiếp nhận và hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức

a) Thời gian: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 01/3/2021 đến ngày 01/4/2021.

b) Địa điểm: Bộ phận 1 cửa của sở, ban, ngành; Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, thí sinh đăng ký chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại cơ quan, đơn vị đó.

c) Về hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức, mỗi thí sinh đăng ký thi tuyển công chức phải trực tiếp nộp 01 (một) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch số 33/KH-UBND).

- Phong bì 06 bì ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận, trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi rõ thêm họ tên của người dự tuyển và vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Người đăng ký thi tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký ở 01 vị trí dự tuyển (công chức) của cơ quan, đơn vị, địa phương (trong kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm

2021) và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

d) Về tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn người đăng ký dự tuyển hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo quy định, trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Phiếu đăng ký thi tuyển phải điền đầy đủ thông tin, các nội dung không có thì ghi rõ không hoặc gạch chéo phần để trống, riêng thí sinh có chứng chỉ/giấy chứng nhận Tiếng anh quốc tế TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge English thì phải ghi rõ thời hạn hiệu lực được quy định cho loại chứng chỉ đó. Không nhận Phiếu đăng ký thi tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

- Cơ quan, đơn vị giữ lại 06 phong bì để thực hiện thông báo cho thí sinh theo quy định và chịu trách nhiệm giải quyết, trả lời các thắc mắc, khiếu nại của người dự tuyển đối với kết quả tiếp nhận hồ sơ.

đ) Phân loại, tổng hợp hồ sơ dự tuyển:

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 1107/SGDĐT-TCCB ngày 24/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị tổng hợp, phân loại hồ sơ thành 02 nhóm dự kiến đủ điều kiện dự thi và không đủ điều kiện dự thi (về trình độ chuyên môn, tin học và ngoại ngữ), trong đó hồ sơ không đủ điều kiện dự thi phải nêu rõ lý do.

e) Về việc bàn giao hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển công chức, sau khi hết thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, các cơ quan đơn vị thực hiện bàn giao hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển công chức như sau:

 

- Hồ sơ bàn giao gồm:

+ Công văn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này.

+ Về hồ sơ đăng ký dự tuyển: Hồ sơ chia thành 02 nhóm dự kiến đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, theo từng vị trí việc làm sắp xếp tương ứng với danh sách; được bấm thành bộ gồm Phiếu đăng ký và giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Danh sách và hồ sơ thí sinh đăng ký thi tuyển công chức được lập thành 02 bộ, trong đó 01 bộ cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ lưu để theo dõi và 01 bộ chính (kèm file danh sách) gửi về Hội đồng thi tuyển công chức (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, thẩm định theo quy định.

- Thời hạn: Trước ngày 08/4/2021.

4. Phí dự tuyển

Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng sẽ tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển và căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức để thông báo thu lệ phí dự tuyển theo quy định.

Trên đây là thông báo của Sở Nội vụ triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021 để các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và người có nhu cầu đăng ký dự tuyển công chức được biết, thực hiện. Các nội dung tiếp theo của kỳ thi Sở Nội vụ sẽ thông báo theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, tx, tp;

- PNV các huyện, tx, tp;

- Sở Tài chính, Công an tỉnh;

- Báo Phú Yên, Đài PT-TH;

- TT Truyền thông, VP. UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TCCCVC.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trương Ngọc Tuấn

File Thông báo

File Kế hoạch


 

Quảng cáo