Về việc công khai vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, tiêu chuẩn điều kiện và tiếp nhận nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối với Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

02/03/2021 10:29
         UBND TỈNH PHÚ YÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  
          Số:          /TB-SNN                               Phú Yên, ngày       tháng      năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về việc công khai vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, tiêu chuẩn
điều kiện và tiếp nhận nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức
đối với Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
           
            Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021;
          Theo Thông báo số 09/TB-SNV ngày 26/02/2021 của Sở Nội vụ về việc triển khai Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021.
          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công khai các nội dung về vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, tiêu chuẩn điều kiện, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021 như sau:
          1. Công khai nội dung vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, tiêu chuẩn điều kiện tuyển dụng công chức
Căn cứ phần VII, mục A Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 UBND tỉnh Phú Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng tại 06 vị trí việc làm với 23 chỉ tiêu biên chế và tiêu chuẩn, điệu kiện theo phụ lục đính kèm.
2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký:
Trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 01/3/2021 đến ngày 01/4/2021.
          3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:
Tại bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 64 đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
          4. Về hồ sơ đăng ký:
Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021 theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 3 Thông báo số 09/TB-SNV ngày 26/02/2021 của Sở Nội vụ.  
Để biết thêm các thông tin chi tiết trước khi đăng ký thi tuyển dụng công chức năm 2021, các thí sinh nghiên cứu Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 UBND tỉnh Phú Yên và Thông báo số 09/TB-SNV ngày 26/02/2021 của Sở Nội vụ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên (tại địa chỉ: http://sonongnghieppy.gov.vn).
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển công chức biết, thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, TCCB. 

UBND TỈNH PHÚ YÊN              
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT              
                   
DANH SÁCH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số          /TB-SNN  ngày         tháng   năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
                   
TT Phòng, ban
(Trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Chỉ tiêu tuyển dụng
Vị trí việc làm
 cần tuyển dụng
Chỉ tiêu
 tuyển dụng
Mã vị trí
việc làm
Mã ngạch công chức Trình độ Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Ngoại ngữ Tin học
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I Cơ quan Sở: 01
1 Văn phòng Sở Công nghệ thông tin  1 12.3.4 01.003 Đại học  Công nghệ thông tin Bậc 2 (A2) hoặc trình độ B trở lên  
II Chi cục Kiểm lâm: 18
1 Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa Kiểm lâm viên 5 12.2.16 10.226 Đại học   Lâm nghiệp; Lâm sinh; Lâm học; Quản lý Tài nguyên rừng. Bậc 2 (A2) hoặc trình độ B trở lên Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (hoặc trình độ A trở lên)
Hạt Kểm lâm huyện Sông Hinh 4
Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân 4
Ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai 4
2 Hạt Kiểm lâm thị xã Sông Cầu Kế toán 1 12.3.5 06.031 Kế toán; Kiểm toán; Tài chính
III Chi cục Thủy sản: 02                
1 Phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản  Quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2 12.2.18 01.003 Đại học Chuyên ngành: Khai thác thủy sản; Quản lý thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản; chế biến thủy sản. Bậc 2 (A2) hoặc trình độ B trở lên Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (hoặc trình độ A trở lên)
IV Chi cục Thủy lợi: 02                
1 Phòng Quản lý công trình thuỷ lợi và Nước sạch nông thôn Quản lý Công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn 1 12.2.23 01.003 Đại học Kỹ thuật Xây dựng công trình thuỷ; Kỹ sư Thủy lợi; Kỹ sư Thủy lợi - Thủy điện; Cấp, thoát nước Bậc 2 (A2) hoặc trình độ B trở lên Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (hoặc trình độ A trở lên)
2 Phòng Phòng, chống thiên tai Quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão 1 12.2.22 01.003 Đại học Kỹ thuật Xây dựng công trình thuỷ; Kỹ sư Thủy lợi; Kỹ sư Thủy lợi - Thủy điện
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                                                                                 

Tải về

Quảng cáo