Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (tuần 19-2021)

17/05/2021 01:54
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng nhẹ.
Nhiệt độ không khí trung bình: 28- 35oC
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 27- 34 oC
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 25- 27 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa Đông Xuân 2020-2021: đã gieo sạ 26.461,4 ha, GĐST: Thu hoạch; Đã thu hoạch 26.291,4 ha, còn 314,4ha tại Sông Cầu (20 ha), Đông Hòa (100 ha), TP. Tuy Hòa (6 ha), Đồng Xuân (1.400 ha), Tây Hòa (188,6 ha). Ước năng suất 77,3 tạ/ha.
- Lúa vụ Hè thu 2021: Đã gieo sạ 269 ha tại thị xã Sông Cầu (200ha), Tuy An (55ha), Đông Hòa (24ha).
+ Trà sớm: từ ngày 10/4 - 11/5/2021. Diện tích: 269ha. GĐST: Mạ - Đẻ nhánh.
+ Cơ cấu giống:  ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, PY1, PY2, PY8, ĐV108,..
- Sắn niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 27.308,6 ha tại Tây Hòa (3.155,6ha), Đồng Xuân (4.453ha), Sơn Hòa (8.320ha), Sông Hinh (10.296ha), Tuy An (370ha), Phú Hòa (430ha), Sông Cầu (284 ha). Ước năng suất 189 tạ/ha.
- Sắn niên vụ 2021-2022 đã trồng 21.373 ha tại Sông Hinh (7.200 ha), Đồng Xuân (4.000ha), Sơn Hòa (8.100ha), Tây Hòa (1.398 ha), Tuy An (41 ha), Phú Hòa (350ha), Sông Cầu (284 ha). GĐST: Mầm – tích lũy tinh bột.
- Mía niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 21.773 ha tại Sông Hinh (4.402ha), Sơn Hòa (13.305ha), Đồng Xuân (1.325ha), Phú Hòa (625ha), Tuy An (1.546 ha), Tây Hòa (350 ha), Sông Cầu (200 ha), TP Tuy Hòa (20 ha). Ước năng suất 525 tạ/ha.
- Mía niên vụ 2021-2022 đã trồng 21.202 ha (trong đó có 1.000 ha trồng mới) tại Sông Hinh (4.452 ha), Sơn Hòa (13.655ha), Đồng Xuân (1.325 ha), Tây Hòa (450 ha), Tuy An (700 ha), Phú Hòa (620 ha). GĐST: cây con-vươn lóng.
- Ngô: 1.675ha. GĐST: Nảy mầm – thu hoạch
- Rau các loại: 2.340 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
- Đậu các loại: 860 ha. GĐST: PTTL – thu hoạch
- Tiêu: 577 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa: Lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 có một số đối tượng sinh vật gây hại như sau: Bệnh đen lép hạt gây hại trên lúa giai đoạn trỗ - chín với diện tích nhiễm nhẹ: 1ha, TLB: 5% ở HTX Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như: chuột lúa vụ Đông Xuân, OBV lúa giai đoạn mạ vụ hè thu sớm.
2. Cây rau các loại
- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,2 ha, TLB  5-10% cây, GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa.
- Rau cải: Sâu xanh bướm trắng gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 2 – 4 con/m2 tại huyện Tuy An;
-  Bọ nhảy: Phát sinh diện tích nhiễm nhẹ: 1ha, mật độ: 11- 14 con/m2 tại huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có bệnh đốm mắc cua... gây hại rải rác trên rau mồng tơi tại huyện Tuy An.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 4,5 ha mật độ 1 – 4 con/m2, GĐST:  3 đến 7 lá  – phun râu tại Tuy An (3,5 ha), Phú Hòa (1ha).
- Bệnh rỉ sắt: Phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ: 6ha, TLB: 20-30% lá, cấp bệnh: C5 -C7 An Định, an Dân, huyện Tuy An...
Ngoài ra, còn có Sâu đục thân gây hại mật độ thấp, GĐST: chín sữa – thu hoạch tại huyện Phú Hòa.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Trên lúa hè thu sớm: Bọ trĩ, ốc bươu vàng, sâu đục thân… phát sinh gây hại
2. Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn nảy mầm – phun râu.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa:
- Tăng cường công tác điều tra, phát hiện các đối tượng sinh vật gây hại lúa vụ Hè Thu trà sớm để có biện pháp hướng dẫn phòng trừ kịp thời.
2. Cây rau: Tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng sản xuất đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGap... theo dõi các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh các loại...
3. Cây ngô: Tăng cường theo dõi Sâu keo mùa thu, sâu đục thân gây hại trên diện tích ngô./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Quảng cáo