Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (tuần 21-2021)

28/05/2021 04:11
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng nhẹ.
Nhiệt độ không khí trung bình: 29- 36oC
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 28- 36 oC
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 25- 29 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa Đông Xuân 2020-2021 đã thu hoạch xong. Ước năng suất 77,36 tạ/ha.
- Lúa vụ Hè Thu 2021 đã gieo sạ 687,8 ha tại Sông Cầu (232,8ha), Tuy An (55 ha), Đông Hòa (400 ha).
+ Trà sớm: từ ngày 20/3 - 19/5/2021. Diện tích: 557,8ha, Sông Cầu (232,8ha), Tuy An (55 ha), Đông Hòa (270 ha). GĐST: Mạ - làm đòng.
          + Trà chính vụ: từ ngày 20/5 - 25/5/2021. Diện tích: 130ha, ở Đông Hòa (130 ha). GĐST: Mạ.
          + Cơ cấu giống:  ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, PY1, PY2, PY8, ĐV108,…
- Sắn niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch xong. Ước năng suất 225 tạ/ha.
        - Sắn niên vụ 2021-2022 đã trồng 23.403,4 ha tại, tại Sông Hinh (8.650 ha), Đồng Xuân (4.200ha), Sơn Hòa (8.320ha), Tây Hòa (1.231,4 ha), Tuy An (368 ha), Phú Hòa (350ha), Sông Cầu (284 ha). GĐST: Mầm – tích lũy tinh bột.
        - Mía niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 21.440,5  ha, còn tại Sông Cầu (115 ha), TP Tuy Hòa (45 ha). Ước năng suất 574 tạ/ha.
- Mía niên vụ 2021-2022 đã trồng 21.619 ha (cả trồng mới và lưu gốc) tại Sông Hinh (4.452 ha), Sơn Hòa (13.655ha), Đồng Xuân (1.325 ha), Tây Hòa (450 ha), Tuy An (1.117ha), Phú Hòa (620 ha). GĐST: cây con-vươn lóng.
- Ngô: 1.782ha. GĐST: Nảy mầm – thu hoạch
- Rau các loại: 2.370 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
- Đậu các loại: 910 ha. GĐST: PTTL – thu hoạch
- Tiêu: 577 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa vụ Hè Thu: có chuột, bọ trĩ, ốc bươu vàng,… gây hại mật độ thấp, ở Đông Hòa, Tuy An, Sông Cầu.
2. Cây rau các loại
- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,4 ha, TLB  5-10% cây, GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa.
- Rau cải: Sâu xanh bướm trắng gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 3 ha, mật độ 2 – 4 con/m2 tại huyện Tuy An; Bọ nhảy  phát sinh diện tích nhiễm nhẹ: 2ha, mật độ: 11- 14 con/m2 tại huyện Tuy An. Ngoài ra, còn có bọ trĩ, bệnh đốm mắc cua... gây hại rải rác trên rau mồng tơi tại huyện Tuy An.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 5,5 ha mật độ 1 – 4 con/m2, GĐST:  5 đến 7 lá  – trỗ cờ tại Tuy An (3,5 ha), Phú Hòa (1ha), Tây Hòa (1ha).
- Bệnh rỉ sắt: Phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ: 7,5ha, TLB: 20-30% lá, cấp bệnh: C5 -C7, huyện Tuy An...
Ngoài ra, còn có Sâu đục thân gây hại mật độ thấp, GĐST: chín sữa – thu hoạch tại huyện Phú Hòa.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Trên lúa hè thu sớm: Bọ trĩ, ốc bươu vàng, sâu đục thân, chuột… phát sinh gây hại
2. Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn nảy mầm – phun râu.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa:
- Tăng cường công tác điều tra, phát hiện các đối tượng sinh vật gây hại lúa vụ Hè Thu trà sớm để có biện pháp hướng dẫn phòng trừ kịp thời.
- Vận động, hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, thu tiêu hủy ổ trứng, ốc bưu vàng, diệt chuột....
2. Cây rau: Tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng sản xuất đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGap... theo dõi các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh các loại...
3. Cây ngô: Tăng cường theo dõi Sâu keo mùa thu, sâu đục thân gây hại trên diện tích ngô./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Quảng cáo