Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát triển một số giống lúa gạo đỏ trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

29/06/2017 04:06

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: đính kèm file


Quảng cáo