Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Tuần 27-2021)

07/07/2021 02:23
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần mây thay đổi đến nhiều mây, trời có mưa giông, nắng nhẹ.
Nhiệt độ không khí trung bình: 32- 38oC
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 33- 40 oC
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 30- 33 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa vụ Hè Thu 2021 đã gieo sạ 24.473ha, GĐST: Mạ – thu hoạch (đã thu 15ha ở Tuy An).
+ Trà sớm: từ ngày 20/3 - 19/5/2021. Diện tích: 557,8ha, Sông Cầu (232,8ha), Tuy An (55 ha), Đông Hòa (270 ha). GĐST: Làm đòng – thu hoạch.
+ Trà chính vụ: từ ngày 20/5 - 10/6/2021. Diện tích: 14.183ha, ở Tuy an (1.823,2ha), Đông Hòa (3.100 ha), Tây Hòa (5.300ha), Đồng Xuân (1.000ha), Sông Hinh (1.050ha), Phú Hòa ( 1.600ha), Sơn Hòa (200ha), Sông Cầu (70ha), Thành Phố (40ha) . GĐST: Đẻ nhánh – Làm đòng.
+ Trà chính muộn: từ ngày 11/6 - 30/6/2021: Diện tích: 9.733,2ha, ở Tuy an (305ha), Đông Hòa (1.187,09 ha), Tây Hòa (1.171,15ha), Đồng Xuân (270ha), Sông Hinh (581ha), Phú Hòa( 3.766,5ha), Sơn Hòa (614ha), Thành Phố (1.838ha). GĐST: Mạ - đẻ nhánh
Cơ cấu giống:  ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, PY1, PY2, PY8, ĐV108,
- Sắn niên vụ 2021-2022 đã trồng 25.049,4 ha tại Sông Hinh (9.000 ha), Đồng Xuân (4.200ha), Sơn Hòa (9.616 ha), Tây Hòa (1.231,4 ha), Tuy An (368 ha), Phú Hòa (350ha), Sông Cầu (284 ha). GĐST: Mầm – tích lũy tinh bột.
- Mía niên vụ 2021-2022 đã trồng 21.619 ha (cả trồng mới và lưu gốc) tại Sông Hinh (4.452 ha), Sơn Hòa (13.655ha), Đồng Xuân (1.325 ha), Tây Hòa (450 ha), Tuy An (1.117ha), Phú Hòa (620 ha). GĐST: cây con-vươn lóng.
- Ngô: 1.680ha. GĐST: Nảy mầm – thu hoạch
- Rau các loại: 2.170 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
- Đậu các loại: 818 ha. GĐST: PTTL – thu hoạch
- Tiêu: 577 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
- Sâu keo:  Phát sinh gây hại nhiễm nhẹ 1ha, mật độ 5-10 con/m2, lúa giai đoạn đẻ nhánh ở huyện Đồng Xuân.
 
- Ốc bươu vàng (OBV) gây hại rải rác diện tích nhiễm nhẹ 1ha, TLH: 2 - 15% dảnh, lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh ở các huyện Phú Hòa.
- Bệnh đốm nâu: Phát sinh gây hại rải rác diện tích nhiễm nhẹ 1ha, TLB: 10% lá, lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng, ở thị xã Đông Hòa.
- Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại rải rác diện tích nhiễm nhẹ 9,5ha, TLB: 1-13% dảnh, cấp bệnh 3-5, lúa giai đoạn làm đòng – chín sáp ở huyện Tuy An. Ngoài ra còn có sâu đục thân, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, chuột… gây hại tỷ lệ và mật độ thấp, rải rác ở các huyện.
2. Cây rau các loại
- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,4 ha, TLB 5 -10% cây, GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy  phát sinh diện tích nhiễm nhẹ: 1,8ha, mật độ: 10 - 15 con/m2 tại huyện Tuy An. Ngoài ra, còn có bọ trĩ, sâu xanh, sâu tơ, bệnh đốm mắc cua... gây hại rải rác trên rau thập tự tại huyện Tuy An.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 8,7 ha mật độ 2– 4 con/m2, GĐST:  3 lá - trỗ cờ tại Tuy An (2,2 ha), Phú Hòa (1ha), Sông Hinh (0,5ha), Tây Hòa (5ha).
- Bệnh rỉ sắt: Phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ: 3,5ha, TLB: 20-30% lá, cấp bệnh: C5 -C7, giai đoạn trỗ cờ - phun râu huyện Tuy An...
Ngoài ra, còn có Sâu đục thân gây hại rải rác với mật độ thấp.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa: Bọ trĩ, ốc bươu vàng, sâu đục thân, chuột… tiếp tục phát sinh gây hại
2. Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn… tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn nảy mầm – phun râu.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa:
- Tăng cường công tác điều tra, phát hiện các đối tượng sinh vật gây hại lúa vụ Hè Thu để có biện pháp hướng dẫn phòng trừ kịp thời.
- Tiếp tục vận động, hướng dẫn nông dân thu gom, tiêu hủy ổ trứng, ốc bươu vàng, diệt chuột, tăng cường công tác chăm sóc lúa trà cuối để hạn chế bọ trĩ gây hại....
2. Cây rau: Tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng sản xuất đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGap... theo dõi các loại sâu ăn lá, bệnh các loại...
3. Cây ngô: Tăng cường theo dõi sâu keo mùa thu, sâu đục thân gây hại trên diện tích ngô./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊN
Quảng cáo