Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021

23/03/2022 03:35

 

  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  10 /TB-HĐXTVC      Phú Yên, ngày 23 tháng 3 năm 2022
 
           
 
THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2
kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phú Yên năm 2021

 
Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-SNN, ngày 22/3/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021.
Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên thông báo:
1. Danh sách 193 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021 (Danh sách gửi kèm Quyết định số 75/QĐ-SNN, ngày 22/3/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên).
2. Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan Sở (địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) và thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển biết. Đề nghị thí sinh kiểm tra, đối chiếu lại thông tin cá nhân của mình trong danh sách đủ điều kiện dự tuyển, trường hợp có thay đổi về thông tin thí sinh phản ánh về Thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên, số điện thoại 0257.3843440 hoặc 0257.3841606 (trong giờ hành chính) trước ngày 30/3/2022 để tổng hợp báo cáo Hội đồng xem xét điều chỉnh.
Việc tổ chức xét tuyển vòng 2, Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ thông báo thời gian cụ thể sau./.
 
Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở (b/c);
- CT, PCT, thành viên Hội đồng XTVC;
- VP Sở: Niêm yết và đăng tải trang TTĐT Sở;
- Các ban, Tổ giúp việc của Hội đồng;
- Thí sinh đăng ký dự tuyển;
- Lưu: VT, HĐXTVC.
 
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
 
 (đã ký)
 
 
 GIÁM ĐỐC
    SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 Nguyễn Trọng Tùng
 
Tải về file DPF:
- Thống báo số 10/TB-HĐXTVC
- Quyết định số 75/QĐ-SNN
 

Tải về

Tác giả: Hội đồng xét tuyển viên chức
Quảng cáo