Về việc dừng thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

08/04/2022 02:13
        UBND TỈNH PHÚ YÊN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  
          Số:  15/TB-SNN                         Phú Yên, ngày 08 tháng 4 năm 2022
 
THÔNG BÁO
     Về việc dừng thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021
     của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021
           
           
          Căn cứ Công văn số 1505/UBND-NC ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên và Thông báo số 23/TB-SNV ngày 07/4/2022 của Sở Nội vụ về việc dừng thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải nội dung Thông báo số 23/TB-SNV ngày 07/4/2022 của Sở Nội vụ trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn, đồng thời niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan Sở (địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) và thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 biết. Khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức 2022 sẽ phổ biến công khai, rộng rãi để các cá nhân đủ điều kiện tham gia đăng ký dự tuyển theo đúng quy trình, quy định (không bảo lưu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021).
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC
- Sở Nội vụ (b/c);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;                                                            
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;
- Thí sinh ĐK dự tuyển CC năm 2021;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, TCCB.                                                                                    
                                                                                                                 Nguyễn Trọng Tùng
Link tải file pdf:
Thông báo số 15/TB-SNN ngày 08/4/2022

Thông báo 23/TB-SNV ngày 07/4/2022                                                                                                                                                                                                                                         

Tải về

Tác giả: Sở Nông nghiệp và PTNT
Quảng cáo