THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày số 17-2022

28/04/2022 08:50
 
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, ngày nắng, có mây thay đổi, đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25-26oC, cao nhất 29-340C, ẩm độ 70-75%, lượng mưa phổ biến dưới 15mm. Nông dân đang tập trung thu hoạch diện tích lúa Đông Xuân.
Cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 đã thu hoạch 23.644 ha/26.786 ha, còn 3.142 ha tại Sông Cầu (15 ha), Tuy An (43 ha), Đông Hòa (737 ha), TP Tuy Hòa (688 ha), Sông Hinh (442 ha), Phú Hòa (93 ha), Tây Hòa (1.124 ha), năng suất ước đạt 63,8 tạ/ha.
+ Trà chính vụ: Từ ngày 20/12 – 10/01/2022: diện tích 22.853,1 ha, GĐST đang thu hoạch.
+ Trà muộn: Từ ngày 11/01 – 20/02/2022: diện tích 2.298,9 ha, GĐST trỗ – thu hoạch (trong đó có 120 ha lúa sạ muộn tại Tây Hòa).
Cơ cấu giống:  ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, ĐV108, … 
- Lúa Hè Thu 2022 đã gieo sạ 160 ha tại Sông Cầu (150 ha), Đông Hòa (10 ha). Lúa đang giai đoạn Mạ - đẻ nhánh.
- Sắn niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch 29.386,8 ha/29.709 ha; trong đó, Tây Hòa (2.610 ha/2.810 ha), Sông Hinh (12.200 ha/12.307 ha), Đồng Xuân (4.791 ha/4.791 ha), Phú Hòa (350 ha/350 ha), Sơn Hòa (8.739 ha/8.739 ha), Tuy An (368 ha/368 ha), Sông Cầu (328,8 ha/328,8 ha); ước năng suất bình quân khoảng 200 tạ/ha.
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 23.223,8 ha tại Sông Hinh (9.000 ha), Đồng Xuân (3.800 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.000 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Tuy An (365 ha), Sông Cầu (328,8 ha). GĐST: Cây con – Phát triển thân lá.
- Mía niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch 14.740 ha/21.369ha; trong đó, Đồng Xuân (1.250 ha/1.598 ha), Phú Hòa (520 ha/620 ha), Tây Hòa (282 ha/381,8 ha), Sơn Hòa (7.200 ha/12.400 ha), Sông Hinh (4.500 ha/4.589 ha), Sông Cầu (438 ha/468,5 ha), Tuy An (550 ha/1.117 ha); ước năng suất bình quân khoảng 600 tạ/ha.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 14.305 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.100 ha), Sơn Hòa (7.250 ha), Sông Cầu (250 ha), Tuy An (300 ha), Phú Hòa (300 ha), Tây Hòa (250 ha). GĐST: Cây con – vươn lóng.
          - Ngô: 1.000  ha. GĐST: 3 đến 7 lá – hạt sữa.
- Rau các loại: 2.005 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
  - Đậu các loại: 1.015   ha. GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch
  - Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa Đông Xuân 2021-2022: đang giai đoạn thu hoạch
Một số đối tượng sinh vật gây hại như bệnh khô vằn, bệnh thối thân,... gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên cây lúa GĐST chín hoàn toàn tại một số địa phương trong tỉnh.
* Lúa Hè Thu 2022: Lúa Hè thu sớm đã gieo sạ diện tích là 160 ha (từ ngày 05/4 – 19/4/2022) tại Thị xã Sông Cầu và Đông Hòa. Cơ cấu giống:  ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, ĐV108, … 
Hiện nay, bọ trĩ gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên cây lúa GĐST mạ - đẻ nhánh.
2. Cây rau các loại
- Rau cải ăn lá: Bọ nhảy  phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,2 ha; mật độ 10 – 20 con/m2 ở nhiều giai đoạn sinh trưởng tại huyện Tuy An.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như  sâu tơ, bệnh héo xanh trên rau cải, rầy xám trên rau muống... gây hại rải rác tại các địa phương khác.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ là 8,8 ha, mật độ 2 - 4 con/m2, diện tích nhiễm nhẹ là 1,5 ha, mật độ 4 - 8 con/m2 giai đoạn sinh trưởng 3 đến 7 lá–trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (0,5 ha), thị xã Đông Hòa (2,5 ha), Sông Hinh (4 ha), Tuy An (0,3 ha) và Tây Hòa (3 ha).
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa
Lúa vụ Đông Xuân năm 2021-2022 trà muộn có một số đối tượng như: bệnh lem lép hạt... tiếp tục gây hại.
Lúa vụ Hè Thu 2022 trà sớm xuất hiện bọ trĩ phát sinh và gây hại.
2. Cây rau: Có các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, … tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – hạt sữa.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa: Lúa vụ Đông Xuân năm 2021 – 2022: Trong tuần thời tiết thuận lợi do đó nông dân đã thu hoạch xong trà chính vụ và đang thu hoạch trà muộn
+ Đối với lúa trà muộn và cực muộn (trỗ – thu hoạch): Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền nông dân tập trung chăm sóc theo dõi và phòng trừ bệnh lem lép hạt.
+ Đối với Lúa Hè thu trà sớm (mạ – đẻ nhánh): Đề nghị các Trạm tiếp tục tuyên truyền nông dân tập trung chăm sóc theo dõi và phòng trừ bọ trĩ.
Thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 807/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức triển khai và thực hiện chiến dịch “Tháng diệt chuột” vào tháng 5 hằng năm. Các hoạt động diệt chuột như tổ chức đào bắt, thu mua đuôi chuột, đặt bã diệt chuột bằng thuốc hóa học… do đó sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân xong. Chi cục đề nghị các địa phương tăng cường tổ chức công tác diệt chuột trong thời gian đến.
2. Cây rau: đang giai đoạn cây con – thu hoạch, do đó đề nghị các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nông dân xử lý đất để hại chế sâu bệnh, tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP....
3. Cây ngô: Tiếp tục vận động các địa phương tuyên truyền áp dụng thực hiện công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 4/3/2021 tăng cường công tác phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô./.

Quảng cáo