Triển khai Quyết định số 590/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư

12/07/2022 02:48
            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2415/UBND-KT ngày 23/5/2022 về việc triển khai Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022  của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
            Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để cơ quan, đơn vị, địa phương được biết và thực hiện theo quy định./.
Công văn số 1159/SNN-PTNT ngày 01/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai Quyết định số 590/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư
Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo