Danh mục tài liệu ôn tập và phí xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021

14/06/2022 11:31

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
           Số: 57/TB-HĐXTVC          Phú Yên, ngày  14 tháng 6 năm 2022
 
THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn tập và phí xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021

 
   
 
Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 07/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên về Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-SNN, ngày 22/3/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021;
Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên tại cuộc họp ngày 06/6/2022;
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn tập và phí xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021, như sau:
1. Về nội dung ôn tập: Danh mục tài liệu ôn tập (đính kèm theo thông báo này), được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn, gồm:
- Phụ lục 1: Nhóm vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng.
- Phụ lục 2. Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức theo nhóm vị trí việc làm.
(Thí sinh căn cứ vị trí việc làm đã đăng ký dự tuyển được phân theo nhóm (tại phụ lục 1) đối chiếu danh mục tài liệu theo nhóm vị trí việc làm tương ứng (tại phụ lục 2) để ôn tập.
2. Về thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2: Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ có thông báo triệu tập cụ thể cho thí sinh.
3. Phí xét tuyển
- Mức thu phí 400.000 đồng/thí sinh (áp dụng Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
- Hình thức nộp phí:
+ Mỗi thí sinh nộp 400.000 đồng vào tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên, số tài khoản 3712.2.1022891.00000 tại Kho bạc Nhà nước Phú Yên.
+ Hình thức nộp: Nộp trực tiếp tại các ngân hàng hoặc kho bạc (ghi rõ nội dung nộp phí: Họ và tên + năm sinh + mã vị trí việc làm đăng ký dự tuyển + nộp phí xét tuyển viên chức 2021).
Ví dụ: Lê Văn A, 1981, MVTVL II.1.1.5, nộp phí XTVC 2021.
- Thời gian nộp phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 21/6/2022.
Thông báo này được gửi đến từng thí sinh tham dự vòng 2 theo địa chỉ mà thí sinh đã ghi trong phong bì thư gửi kèm Phiếu đăng ký dự tuyển; đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn để thí sinh sử dụng tài liệu ôn tập.
Đề nghị thí sinh thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn để theo dõi cập nhật các thông tin liên quan về công tác tổ chức xét tuyển viên chức. Trong qúa trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, khó khăn, thí sinh kịp thời phản ánh về Thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức (Phòng Tổ chức cán bộ) trong giờ hành chính, số điện thoại 0257.3843440 hoặc 0257.3841606 để được giải đáp và hướng dẫn.
(Thông báo này thay thế Thông báo số 56/TB-HĐXTVC ngày 07/6/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT)./.
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở (b/c);
- CT, PCT, thành viên Hội đồng XTVC;
- Thí sinh đăng ký dự tuyển;
- Trang TTĐT của Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Các ban, Tổ giúp việc của Hội đồng;
- Lưu: VT, HĐXTVC.
 
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
  GIÁM ĐỐC
    SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
   Nguyễn Trọng Tùng
 
 
 
 
 
 
 
 

Tải về

Tác giả: Chủ tích Hội đồng xét tuyển viên chức
Quảng cáo