Về việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng của BQL rừng đặc dụng Đèo Cả

23/06/2022 08:47
CHI CỤC KIỂM LÂM PHÚ YÊN
BQL RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÈO CẢ
 

Số:       /TB-BQL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Đông Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2022
THÔNG BÁO
Về việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng
đặc dụng của BQL rừng đặc dụng Đèo Cả
 

Căn cứ Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Văn bản số 1183/TCLN-ĐDPH, ngày 31/8/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp. Về việc hướng dẫn xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;
Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững khu rừng đặc dụng Đèo Cả giai đoạn 2020-2030;
Căn cứ quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Đề án: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu rừng đặc dụng Đèo Cả;
Căn cứ Công văn số 192/SNN-KL, ngày 28/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên. Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 152/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên;
Căn cứ Công văn số 255/CCKL-SDPTR  ngày 16/3/2022 của Chi cục Kiểm lâm Phú Yên. Về việc ý kiến hồ sơ cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;
Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-BQL, ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ban quản lý rừng Đặc dụng Đèo Cả. Phê duyệt kết quả cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Đèo Cả.
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BQL, ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ban quản lý rừng Đặc dụng Đèo Cả. Về việc thông báo cho thuê môi trường rừng.
Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả thông báo cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm và mong muốn hợp tác cùng Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả  để cùng triển khai thực hiện hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí dưới tán rừng. Cụ thể như sau:
I. Vị trí, diện tích, ranh giới khu vực cho thuê môi trường rừng:
* Theo đề án, điểm cho thuê môi trường rừng gồm 01 khu vực.
* Khu vực trạm Viba. Vị trí: xã Hoà Xuân Nam tiểu khu 348, 350, 352; Diện tích: 579,88ha; Ranh giới: Phía Bắc giáp Rừng trồng; Phía Nam giáp Rừng trồng; Phía Đông giáp Rừng trồng Sao; Phía Tây giáp Rừng tự nhiên.
II. Mục tiêu của việc cho thuê môi trường rừng:
- Mục tiêu hàng đầu là hợp tác cùng doanh nghiệp giữ rừng, phát triển rừng, bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, thực hiện trồng rừng và bảo tồn và phát triển các giống cây quý của địa phương, các loại thảo dược với quy mô lớn, áp dụng khoa học công nghệ nhằm mang lại giá trị kinh tế và đa dạng sinh học, phát triển hệ sinh thái rừng. Vì vậy, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia cần đặt yếu tố này lên hàng đầu khi hợp tác với BQL rừng đặc dụng Đèo Cả.
- Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đa dạng hệ sinh thái rừng, danh lam thắng cảnh, cảnh quan, môi trường, gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch sinh thái; tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và góp phần giảm nghèo bền vững cho nhân dân địa phương bằng cam kết sử dụng lao động địa phương, nông sản địa phương...
- Nhà nước không mất quyền quản lý rừng, quản lý đất đai. Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả không mất quyền quản lý, tuần tra bảo vệ và phát triển rừng. Vì vậy, khi triển khai dự án du lịch, các đường mòn lối mở, các tuyến du lịch Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả được sử dụng trong công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, kết hợp các tuyến ống dẫn nước để dễ dàng kết hợp lắp hệ thống phòng cháy rừng.
- Tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước, nâng cao các nguồn thu nhập cho BQL rừng đặc dụng Đèo Cả và cộng đồng người dân địa phương, góp phần phát triển bền vững Khu Văn hóa, lịch sử và môi trường Đèo Cả nói riêng, sự phát triển chung của thị xã Đông Hòa và tỉnh Phú Yên về kinh tế, an ninh, xã hội. Mục tiêu tăng nguồn thu không làm mâu thuẫn với các mục tiêu ở trên.
III. Điều kiện tham gia:
* Đơn vị tham gia cần có chuyên môn về du lịch và nông lâm nghiệp, cam kết gắn bó với du lịch rừng bền vững. Đơn vị tham gia phải thỏa mãn các điều kiện sau:
- Có giấy phép đăng ký, hoạt động ngành nghề kinh doanh lữ hành (tour) du lịch và nông lâm nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp; Đã có từ 02 Hợp đồng tour du lịch trở lên (thời gian trước ngày ra thông báo);
- Công ty có vốn điều lệ tối thiểu từ 30 tỷ (ba mươi tỷ) VNĐ trở lên;
- Cam kết thời gian triển khai, đi vào hoạt động có nguồn thu, trồng rừng hoặc dược liệu dưới tán rừng và tuân thủ trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định của Pháp luật và nội dung Đề án được phê duyệt;
- Trong khu vực cho thuê môi trường rừng có những diện tích đã giao cho hộ gia đình quản lý, bảo vệ thì đơn vị tham gia thực hiện Đề án du lịch có trách nhiệm thỏa thuận với hộ gia đình;
- Đơn vị đăng ký tham gia phải cử nhân sự trực thuộc doanh nghiệp, phải có giấy ủy quyền để trực tiếp làm việc Ban quản lý để nhận tài liệu liên quan (Đơn đăng ký tham gia, tài liệu do Ban quản lý phát hành), phối hợp để đi khảo sát tại khu vực đơn vị đăng ký tham gia. Kết quả của chuyến khảo sát được đánh giá qua báo cáo đánh giá hiện trạng.
IV. Hồ sơ tham gia bao gồm:
* Hồ sơ được lập thành: 03 (ba) bộ gói kín, đóng dấu niêm phong và được nộp trực tiếp tại BQL rừng đặc dụng Đèo Cả. BQL rừng đặc dụng Đèo Cả sẽ xác nhận 03 (ba) bộ hồ sơ, bàn giao lại cho đơn vị đăng ký 01 (một) bộ, giữ lại 02 (hai): 01(một) bộ để bóc kiểm tra và lưu 01 (một) bộ nguyên trạng (sẽ trả lại cho nhà đầu tư sau khi ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng). Trong mỗi bộ hồ sơ đủ thành phần như sau:
- Các hồ sơ đáp ứng mục III ở trên kèm phụ lục hồ sơ. Riêng báo cáo hiện trạng kèm ảnh chụp hiện trạng cần in, ghi rõ ngày chụp, vị trí chụp kèm theo đĩa CD để đảm bảo kiểm tra được ngày khảo sát, tránh việc lấy thông tin trên mạng mà không đi khảo sát thực tế;
- Đơn đăng ký tham gia thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng sản xuất, đặc dụng (Do Ban QLRĐD phát hành, để bên ngoài phong bì).
- Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả.
- Hồ sơ năng lực: Bản thông tin giới thiệu về hoạt động và năng lực doanh nghiệp; báo cáo tài chính 02 năm liền kề.
- Giải pháp quy hoạch tổng thể: Bao gồm bản vẽ và thuyết minh ý tưởng quy hoạch dựa theo thông tin đề án đã duyệt.
- Ý tưởng sơ bộ đầu tư và khai thác kinh doanh: Báo cáo tiền khả thi, bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện việc trồng rừng và dược liệu dưới tán rừng theo quy định.
V. Các quy định khác:
- Để phát huy tối đa lợi thế mỗi đơn vị, tránh việc đăng ký tham gia giàn trải, các nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng với Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả thì không được tham gia đăng ký. Mỗi tập đoàn chỉ được đăng ký một doanh nghiệp.
- Tất cả các giấy tờ trong hồ sơ tham gia phải được công chứng.
VI. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia: 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo.
VII. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Ban quản lý rừng Đặc dụng Đèo Cả.
- Địa chỉ: Thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, TX. Đông Hoà, Phú Yên.
- Số ĐT liên hệ: 02573.511.549
 
Nơi nhận:
- Sở NN&PTNT;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Đăng báo công khai;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG BAN
 
 
Trương Hiếu Hoàng
 

Tải về

Tác giả: Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả
Quảng cáo