THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày 27-2022

12/07/2022 11:01
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, ngày nắng nóng, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa giông rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 26-290C, cao nhất 31-370C, ẩm độ 60-70%, lượng mưa phổ biến 10-30mm. Nông dân tiếp tục tập trung chăm sóc lúa vụ Hè Thu 2022. Các cây trồng khác sinh trưởng, phát triển bình thường.
 2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa Hè Thu đã gieo sạ 24.822 ha tại Sông Cầu (307 ha), Đồng Xuân (1.484ha), Đông Hòa (4.558 ha), Tuy An (2.147 ha), Sông Hinh (1.700 ha), Sơn Hòa (810 ha), Tây Hòa (6.571 ha), Phú Hòa (5.357 ha), TP. Tuy Hòa (1.888 ha). Lúa chủ yếu đang giai đoạn đẻ nhánh – đòng.
+ Trà sớm: gieo sạ từ ngày 05/4 – 19/5/2022: diện tích 1.015 ha, GĐST: đòng - Chín hoàn toàn  (thu hoạch ước được 20 ha ở Sông Cầu)
+ Trà chính vụ: gieo sạ từ ngày 20/5 - 10/6/2022: diện tích 21.531 ha, GĐST  đẻ nhánh – đòng.
+ Trà muộn: gieo sạ từ ngày 11/6 - 29/6/2022: diện tích 2.276 ha, GĐST mạ - đẻ nhánh
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 25.191 ha tại Sông Hinh (9.200 ha), Đồng Xuân (4.531 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (2.288 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (329 ha). Phát triển thân, lá – tích lũy tinh bột
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 20.994 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.550 ha), Sơn Hòa (12.000 ha), Sông Cầu (469 ha), Tuy An (1.000 ha), Phú Hòa (670 ha), Tây Hòa (450 ha). GĐST cây con – vươn lóng.
- Ngô: 990 ha. GĐST: 3 đến 7 lá – hạt sữa.
- Rau các loại: 1.825 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
- Đậu các loại: 715   ha. GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
- Chuột gây hại diện tích nhiễm nhẹ (DTN) 1,8 ha, tỷ lệ hại (TLH) 5 – 10 % dảnh, GĐST đẻ nhánh - cuối đẻ nhánh tại Tp. Tuy Hòa.
- Bệnh vàng lá chín sớm: gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, tỷ lệ 10%, cấp bệnh phổ biến C1-C3 giai đoạn sinh trưởng cuối đẻ nhánh - đòng, gây hại tại Ea Lâm, Sơn Giang huyện Sông Hinh.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật gây hại phổ biến như bệnh khô vằn, đạo ôn lá, nghẹt rễ, sâu đục thân, sâu keo, cuốn lá nhỏ, bọ xít… gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại một số địa phương.
2. Cây rau các loại
- Rau thập tự: Bọ nhảy gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,2 ha; mật độ (MĐ)10 – 15 con/m2 ở nhiều giai đoạn sinh trưởng tại huyện Tuy An.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như bệnh đốm mắc cua, thối nhũn, sâu xanh bướm trắng trên rau cải ăn lá, hành tỏi... gây hại rải rác tại các địa phương khác.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm là 6,5 ha (DTN nhẹ 6 ha, MĐ 2 - 4 con/m2; DTN trung bình 0,5 ha, MĐ 6 - 8 con/m2) GĐST 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (0,5 ha), Sông Hinh (3 ha), Tuy An (0,5 ha) và Tây Hòa (1 ha), thị xã Đông Hòa (1,5ha).
- Sâu đục thân phát sinh gây hại diện tích dưới nhiễm 3,0ha, tập trung ở Phú Hoà TLH: 3 - 5 % cây, sâu tuổi 2-3.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  1. Cây lúa: xuất hiện một số đối tượng phổ biến như:
+ Trà sớm:  chuột, sâu đục thân, bọ xít, bệnh khô vằn, rầy các loại, thối thân, vàng lá chín sớm, đen lép hạt... tiếp tục phát sinh và gây hại.
+ Trà chính vụ, muộn: chuột, bọ trĩ, sâu keo, bệnh khô vằn, thối thân,... tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau: Có các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn, đốm mắc cua… tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá - trỗ cờ, phun râu – chín sữa.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa: Lúa đang ở giai đoạn chủ yếu đẻ nhánh - đòng, với thời tiết hiện nay tiếp tục đang nắng, nóng gay gắt. Do đó đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
+ Trà sớm: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm đồng, tập trung chăm sóc lúa, cung cấp nước đầy đủ; theo dõi các đối tượng như: chuột, sâu đục thân, bọ xít, bệnh khô vằn, rầy các loại, thối thân, vàng lá chín sớm, đen lép hạt... kịp thời tổ chức phòng trừ nếu có xu hướng phát triển mạnh và gây hại nặng.
+ Trà chính vụ, muộn: Trong tuần qua một số khu vực bị thiếu nước cục bộ đã được cung cấp nước đầy đủ cho lúa. Do đó, cần tập trung kịp thời bón phân sớm cho lúa đẻ nhánh, phòng trừ cỏ dại, tỉa dặm… tăng cường theo dõi các đối tượng như: chuột, bọ trĩ, sâu keo,….
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 807/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất. Tăng cường tổ chức công tác diệt chuột trong thời gian đến.
2. Cây rau: đang giai đoạn cây con – thu hoạch, do đó đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP....
3. Cây ngô: Tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô (theo công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 04/3/2021)./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo