Triển khai Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

12/07/2022 02:49
            Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT).
           Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1492/SNN-PTNT ngày 12/7/2022 để triển khai Thông tư số 04/2022/TTBNNPTNT để các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết và thực hiện theo quy định./.
       Đính kèm Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT
Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo