Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên

18/07/2022 11:38

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH PHÚ YÊN
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59  /TB-HĐXTVC
        Phú Yên, ngày  15 tháng 7 năm 2022
 
 
 
         
THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên
 
   
 Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-SNN, ngày 22/3/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (tổ chức phỏng vấn) như sau:
1. Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021.
                             (Có danh sách cụ thể đính kèm).
2. Thời gian: Ngày 30/7/2022 (thứ 7).
- Lễ khai mạc kỳ xét tuyển: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi vào lúc 7 giờ 00 phút (Hội trường tầng 3 Trường Đại học Phú Yên; số 01, Nguyễn Văn Huyên, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để tham dự Lễ khai mạc kỳ xét tuyển.
Thí sinh phải tham gia Lễ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức để nghe phổ biến quy chế phỏng vấn và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức phỏng vấn.
- Tổ chức phỏng vấn: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2022.
3. Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Tầng 3, Trường Đại học Phú Yên (cơ sở 2); địa chỉ: Số 01, Nguyễn Văn Huyên, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
4. Về nội dung ôn tập và phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông báo số 57/TB-HĐXTVC ngày 14/6/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT.
5. Một số nội dung khác
- Thí sinh tham dự thi (phỏng vấn) phải có mặt tại địa điểm thi đúng giờ theo quy định; trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự; khi đến tham dự phỏng vấn phải mang theo một trong các giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám khảo đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn.
- Thông báo này được gửi đến từng thí sinh tham dự vòng 2 theo địa chỉ mà thí sinh đã ghi trong phong bì thư gửi kèm Phiếu đăng ký dự tuyển; đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn để thí sinh sớm nhận được thông tin.
Trên đây là Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021. Đề nghị thí sinh thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn để theo dõi cập nhật các thông tin liên quan về công tác tổ chức xét tuyển viên chức (Lịch chi tiết buổi phỏng vấn, số báo danh, sơ đồ phòng thi). Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề vướng mắc, khó khăn đề nghị thí sinh kịp thời phản ánh về Thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức (Phòng Tổ chức cán bộ) trong giờ hành chính, số điện thoại 0257.3843440 hoặc 0257.3841606 để được giải đáp và hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở (b/c);
- Công an tỉnh (biết);
- CT, PCT, thành viên Hội đồng XTVC;
- Thí sinh đăng ký dự tuyển;
- Trang TTĐT của Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Các ban, Tổ giúp việc của Hội đồng;
- Lưu: VT, HĐXTVC.
 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
(Đã ký)
 
  GIÁM ĐỐC
    SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
   Nguyễn Trọng Tùng
 
 
 
Danh sách triệu tập thí sinh (vòng 2)
Danh sách thí sinh không nộp phí xét tuyền
 
 

Tải về

Tác giả: Chủ tích Hội đồng xét tuyển viên chức
Quảng cáo