THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày 29-2022

20/07/2022 11:52
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, ngày nắng nóng, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa giông rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 26-290C, cao nhất 30-360C, ẩm độ 65-75%, lượng mưa phổ biến 20-30mm.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa Hè Thu Lúa Hè Thu đã sạ 24.822 ha. Lúa chủ yếu đang giai đoạn làm đòng. Một số diện tích lúa trà sớm đã thu hoạch 135 ha tại Sông Cầu (130 ha), Đông Hòa (5 ha), năng suất ước đạt 50 tạ/ha.
+ Trà sớm: gieo sạ từ ngày 05/4 – 19/5/2022: diện tích 1.015 ha, GĐST: Trỗ – thu hoạch.
+ Trà chính vụ: gieo sạ từ ngày 20/5 - 10/6/2022: diện tích 21.531 ha, GĐST  cuối đẻ nhánh – đòng.
+ Trà muộn: gieo sạ từ ngày 11/6 - 28/6/2022: diện tích 2.276 ha, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh.
- Lúa vụ Mùa đã gieo sạ 350 ha tại Sông Cầu, GĐST: mạ - đẻ nhánh.
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 25.191 ha tại Sông Hinh (9.200 ha), Đồng Xuân (4.531 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (2.288 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (329 ha). GĐST phát triển thân lá – tích lũy tinh bột.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 22.275 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.426 ha), Sơn Hòa (13.000 ha), Sông Cầu (469 ha), Tuy An (1.405 ha), Phú Hòa (670 ha), Tây Hòa (450 ha). GĐST cây con – vươn lóng.
- Ngô: 995  ha. GĐST: 3 đến 7 lá – hạt sữa.
- Rau các loại: 1.830 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
- Đậu các loại: 735   ha. GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
- Chuột gây hại diện tích nhiễm (DTN) nhẹ 0,5 ha, tỷ lệ hại (TLH) 5 – 15 % dảnh GĐST cuối đẻ nhánh - đòng tại huyện Tuy An.
- Bệnh thối thân gây hại diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 10 % dảnh, GĐST trỗ – chín sữa tại thị xã Đông Hòa.
- Bệnh khô vằn gây hại diện tích nhiễm nhẹ 17,5 ha, TLB 10 – 20 % dảnh, GĐST cuối đẻ nhánh – trỗ tại huyện Đồng Xuân (2,5 ha) và thị xã Đông Hòa (15 ha).
- Bọ xít dài gây hại diện tích nhiễm 0,5 ha, mật độ 5 – 6 con/m2, GĐST cuối đẻ nhánh – đòng tại huyện Đồng Xuân.
Ngoài ra, một số đối tượng sinh vật gây hại phổ biến như bệnh vàng lá chín sớm, bọ trĩ, sâu đục thân, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ… gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại một số địa phương.
2. Cây rau các loại
- Rau thập tự: Bọ nhảy gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,4 ha; mật độ (MĐ) 10 – 20 con/m2 ở nhiều giai đoạn sinh trưởng tại huyện Tuy An.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như sâu tơ, sâu xanh bướm trắng trên rau cải ăn lá... gây hại rải rác tại các địa phương khác.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ là 3,6 ha, MĐ 2 - 4 con/m2, GĐST 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (1,2 ha), Sông Hinh (2 ha), Tuy An (0,4 ha).
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  1. Cây lúa:
+ Trà sớm: chuột, bọ xít, bệnh khô vằn, rầy các loại, thối thân, vàng lá chín sớm, đen lép hạt... tiếp tục phát sinh và gây hại.
+ Trà chính vụ, muộn: chuột, bọ xít, bệnh khô vằn, thối thân,... tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau: Có các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn, đốm mắt cua… tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá - trỗ cờ, phun râu – chín sữa.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa: Lúa đang ở giai đoạn chủ yếu cuối đẻ nhánh - đòng, với thời tiết trong tuần qua có mưa giông rải rác là điều kiện thuận lợi cho một số sinh vật gây hại phát sinh, phát triển. Do đó đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
+ Trà sớm: Tiếp tục điều tra, theo dõi các đối tượng như: chuột, bọ xít, rầy các loại, bệnh khô vằn, thối thân, vàng lá chín sớm, đen lép hạt,... kịp thời hướng dẫn nông dân phòng trừ nếu có xu hướng phát triển mạnh và gây hại nặng.
+ Trà chính vụ, muộn: Lúa đang giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng, đây là giai đoạn xung yếu của cây lúa, nên tiếp tục điều tiết, cung cấp nước đầy đủ cho cây lúa, phòng trừ cỏ dại, bón phân đón đòng đúng thời điểm, hợp lý, cân đối… tăng cường theo dõi các đối tượng như: chuột, bọ xít, bệnh khô vằn, thối thân ….
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 807/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất. Thường xuyên tuyên truyền tổ chức công tác diệt chuột trên đồng ruộng.
2. Cây rau: đang giai đoạn cây con – thu hoạch, do đó đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng....
3. Cây ngô: Tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô (theo công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 04/3/2021)./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo