DANH SÁCH PHÒNG PHỎNG VẤN VÀ SỐ BÁO DANH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

28/07/2022 07:52
DANH SÁCH PHÒNG PHỎNG VẤN VÀ SỐ BÁO DANH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
- Phòng phỏng vấn số 1  (Các vị trí: Bảo vệ viên bảo vệ thực vật; Hỗ trợ công chức quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật; Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật (hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 2 (Các vị trí: Khuyến nông trồng trọt; Đào tạo, tập huấn; Kỹ thuật(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 2 (Vị trí Kỹ thuật viên Bảo vệ thực vật (hạng IV))
- Phòng phỏng vấn số 3 (Các vị trí: Chẩn đoán viên bệnh động vật; Hỗ trợ kiểm dịch động vật; Quản lý Chăn nuôi và Thú y(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 4 (Các vị trí:Hỗ trợ công chức quản lý chăn nuôi và thú y; Khuyến nông chăn nuôi gia súc, gia cầm(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 4 (Vị trí: Hỗ trợ công chức quản lý chăn nuôi và thú y (lĩnh vực thủy sản(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 5 (Các vị trí: Hỗ trợ công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá về chống khai thác IUU; Khuyến ngư khai thác thủy sản(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 5 (Vị trí: Thủy thủ(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 6 (Các vị trí: Hỗ trợ công tác quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản về chống khai thác IUU; Hỗ trợ công tác thực hiện một số nhiệm vụ trong quản lý nuôi trồng thủy sản về chống khai thác IUU; Khuyến Ngư nuôi trồng thủy sản; Kỹ thuật Giống thủy sản(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 6 (Các vị trí: Khuyến ngư chế biến bảo quản thủy sản; Khuyến nông bảo quản chế biến nông lâm sản(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 7 (Các vị trí: Phát triển nông thôn; Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, các hình thức tổ chức sản xuất; Phát triển nông thôn và nghiệp vụ nông thôn mới nâng cao; Dịch vụ Tiêu thụ sản phẩm(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 8 (Các vị trí: Kỹ thuật; Quy hoạch nông thôn mới và cơ sở hạ tầng nông thôn(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 9 (Các vị trí: Kỹ thuật; Quản lý rừng bảo vệ rừng; Kỹ thuật giống lâm nghiệp(hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 10 (Vị trí Quản lý bảo vệ rừng (hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 11 (Các vị trí: Kỹ thuật; Quản lý bảo vệ rừng (hạng III))
- Phòng phỏng vấn số 12 (Vị trí hành chính, tổng hợp)
- Phòng phỏng vấn số 12 (Vị trí văn thư)
- Phòng phỏng vấn số 13 (Vị trí Phụ trách Kế toán)
- Phòng phỏng vấn số 13 (Vị trí thủ quỹ)
- Phòng phỏng vấn số 14 (Vị trí: Quản lý bảo vệ rừng (hạng IV))
- Sơ đồ phòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức
 
Tác giả: Chủ tích Hội đồng xét tuyển viên chức
Quảng cáo