Ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021

27/07/2022 03:48
 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 
     Số:  61/QĐ-HĐXTVC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Phú Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021

 
   


     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
       
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND, ngày 08/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên;
Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 07/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên về Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-SNN, ngày 11/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021;
          Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức; các ban, Tổ giúp việc của Hội đồng; các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
- Như Điều 3;                                                                                                       CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ (b/c);                                                          
- GĐ, các PGĐ Sở (b/c);                                                                                      (ĐÃ KÝ)
- Chủ tịch HĐ, các UVHĐ;                                                                          
- Trang TTĐT Sở NN và PTNT;
- Lưu: VT, HĐXTVC.                                                                 
                          
                                            

Tải về

Tác giả: Chủ tích Hội đồng xét tuyển viên chức
Quảng cáo