THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY SỐ 31-2022

03/08/2022 02:19
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa giông rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25-270C, cao nhất 33-370C, ẩm độ 75-85%, lượng mưa phổ biến 20-30mm.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa Hè Thu Lúa Hè Thu đã sạ 24.822 ha, GĐST cuối đẻ nhánh – thu hoạch. Một số diện tích lúa trà sớm đã thu hoạch 335 ha tại Sông Cầu (230 ha), Đông Hòa (77 ha), Đồng Xuân (25 ha), Tuy An (3 ha), năng suất ước đạt 51 tạ/ha.
+ Trà sớm: gieo sạ từ ngày 05/4 – 19/5/2022: diện tích 1.015 ha, GĐST: chín sữa – thu hoạch.
+ Trà chính vụ: gieo sạ từ ngày 20/5 - 10/6/2022: diện tích 21.531 ha, GĐST  đòng – chín sữa.
+ Trà muộn: gieo sạ từ ngày 11/6 - 28/6/2022: diện tích 2.276 ha, GĐST cuối đẻ nhánh – đòng.
- Lúa vụ Mùa đã gieo sạ 600 ha tại Sông Cầu, GĐST: mạ - đẻ nhánh.
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 25.191 ha tại Sông Hinh (9.200 ha), Đồng Xuân (4.531 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (2.288 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (329 ha). GĐST phát triển thân lá – phát triển củ.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 22.275 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.426 ha), Sơn Hòa (13.000 ha), Sông Cầu (469 ha), Tuy An (1.405 ha), Phú Hòa (670 ha), Tây Hòa (450 ha). GĐST đẻ nhánh – vươn lóng.
- Ngô: 790 ha. GĐST: 3 đến 7 lá – hạt sữa.
- Rau các loại: 1.881 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
- Đậu các loại: 838 ha. GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
- Chuột gây hại diện tích nhiễm (DTN) nhẹ 4,5 ha, tỷ lệ hại (TLH) 2,5 – 5 % đòng GĐST đòng – chín sữa tại huyện Tuy An (0,3 ha), Sơn Hòa (1 ha) và TP. Tuy Hòa (3,2 ha).
- Bệnh thối thân gây hại diện tích nhiễm nhẹ 3,7 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 5 - 10 % cây, GĐST cuối đẻ nhánh – đòng tại TP. Tuy Hòa.
- Bệnh khô vằn gây hại diện tích nhiễm nhẹ 32 ha, TLB 10 – 20 % dảnh, GĐST cuối đẻ nhánh – chín sáp tại huyện Đồng Xuân (12 ha), Tuy An (5 ha) và thị xã Đông Hòa (15 ha).
- Bệnh đốm nâu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 3 ha, TLB 10 – 20 % lá, GĐST đòng – trỗ tại thị xã Đông Hòa.
- Sâu đục thân gây hại diện tích nhiễm 7,5 ha, TLH 2,5 – 10 % bông bạc (DTN nhẹ 5 ha, TLH 2,5 – 5 % BB; DTN trung bình 2 ha, TLH 5 – 10 % BB), GĐST đòng – chín sáp tại huyện Tây Hòa (7 ha) và Sơn Hòa (0,5 ha).
- Bọ xít dài gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2,5 ha, mật độ 5 – 6 con/m2, GĐST đòng – trỗ tại huyện Đồng Xuân.
Ngoài ra, một số đối tượng sinh vật gây hại phổ biến như bệnh vàng lá chín sớm, sâu đục thân, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng… gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại một số địa phương.
2. Cây rau các loại
- Rau thập tự: Bọ nhảy gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,2 ha; mật độ (MĐ) 10 – 20 con/m2 ở nhiều giai đoạn sinh trưởng tại huyện Tuy An.
- Rau cải ăn lá: Bệnh héo xanh gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha, TLB 5 % cây, GĐST phát triển thân lá tại TX. Đông Hòa.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như sâu tơ, sâu xanh bướm trắng trên rau cải ăn lá... gây hại rải rác tại các địa phương khác.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ là 5,4 ha, MĐ 2 - 4 con/m2, GĐST 3 đến 7 lá – hạt sữa tại huyện Phú Hòa (1 ha), Sông Hinh (2 ha), Tuy An (0,4 ha) và Tây Hòa (2 ha).
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  1. Cây lúa:
+ Trà sớm: chuột, bệnh vàng lá chín sớm, đen lép hạt... tiếp tục phát sinh và gây hại.
+ Trà chính vụ, muộn: chuột, rầy các loại, bệnh khô vằn, thối thân,... tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau: Có các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn, … tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá - trỗ cờ, phun râu – chín sữa.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa: Trong tuần, thời tiết xuất hiện mưa giông rải rác; đồng thời cây lúa đang chủ yếu ở giai đoạn sinh trưởng cuối đòng – chín sữa. Đây là điều kiện thuận lợi cho một số loại sinh vật gây hại phổ biến phát sinh và gây hại. Do đó, đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
+ Trà sớm: Tăng cường điều tra, theo dõi các đối tượng như: chuột, bệnh đen lép hạt,... để hướng dẫn nông dân phòng ngừa và kiểm soát nếu đối tượng kể trên có xu hướng phát triển và gây hại nặng, nhằm đảm bảo năng suất vụ.
+ Trà chính vụ, muộn: Lúa đang giai đoạn cuối đẻ nhánh – chín sữa, đây là giai đoạn xung yếu của cây, các đối tượng thường xuyên phát sinh gây hại như: chuột, bệnh khô vằn, thối thân, bệnh vàng lá chín sớm, bệnh đen lép hạt, rầy các loại, sâu đục thân,.... cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời không để phát sinh ra diện rộng. Đặc biệt, tuyên truyền và hướng dẫn nông dân hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu khi chưa thực sự cần thiết, hạn chế bùng phát rầy nâu vào cuối vụ.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 807/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất. Thường xuyên tuyên truyền tổ chức công tác diệt chuột trên đồng ruộng.
2. Cây rau: nhiều giai đoạn sinh trưởng, do đó đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng....
3. Cây ngô: Tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô (theo công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 04/3/2021)./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo