Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021

05/08/2022 04:01
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

        Số:          /QĐ-SNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Phú Yên, ngày       tháng      năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
           Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
           Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
           Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND, ngày 08/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên;
           Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 07/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên về Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021;
           Căn cứ Báo cáo số 66/BC-HĐXTVC ngày 04/8/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 về kết quả kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021;
           Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
 
           Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021, như sau:
           Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 là 153 thí sinh, trong đó:
           - Số thí sinh có kết quả trúng tuyển: 104 thí sinh/132 chỉ tiêu;
           - Số thí sinh có kết quả không trúng tuyển: 49 thí sinh (trong đó: 08 thí sinh vắng mặt).
(Có danh sách chi tiết đính kèm)
           Điều 2. Giao Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021 thông báo kết quả xét tuyển viên chức đến thí sinh dự tuyển; hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
           Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Sở; Hội đồng xét tuyển viên chức; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- VP Sở: Niêm yết và đăng tải TTĐT Sở;
- Ban Giám sát kỳ XTVC;
- Lưu: VT, TCCB.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Nguyễn Trọng Tùng
 

Tải về

Tác giả: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quảng cáo