Kết quả kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021

05/08/2022 04:38

     SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

                  
Số: 67/TB-HĐXTVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             Phú Yên, ngày  05 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ xét tuyển viên chức
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021
 
   
 
        Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
        Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 07/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên về Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021;
        Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-SNN ngày 05/8/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021.
        Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021 thông báo:
        1. Kết quả kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021: Danh sách kèm theo Quyết định số 276/QĐ-SNN ngày 05/8/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được niêm yết công khai tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (địa chỉ số 64 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn; và thông báo được gửi đến từng thí sinh tham dự vòng 2 theo địa chỉ thí sinh đã ghi trong phong bì gửi kèm Phiếu đăng ký dự tuyển.
        2. Nhận được thông báo này, trong thời hạn 30 ngày (bắt đầu từ ngày 10/8/2022 đến hết ngày 08/9/2022) thí sinh có kết quả trúng tuyển (tại danh sách kèm theo Quyết định số 276/QĐ-SNN ngày 05/8/2021) phải đến Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên (địa chỉ số 64, Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định; hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
        a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (khi đi thí sinh mang theo văn bản gốc (bản chính) đ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi chiếu và xác minh).
Trường hợp thí sinh trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (thí sinh phải cung cấp văn bản chuẩn đầu ra có chứng thực hoặc xác nhận của nhà trường).
        b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
        3. Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo thời gian quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển; đồng thời thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
        4. Đối với các trường hợp thí sinh trúng tuyển đã có thời gian hợp đồng lao động được bố trí đảm nhiệm các công việc theo đúng ngành nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì thí sinh phải cung cấp thêm các loại văn bản (bản sao có chứng thực) để làm căn cứ xác định chế độ tập sự theo quy định, gồm: Giấy xác nhận qúa trình công tác của cơ quan, đơn vị; quá trình đóng Bảo hiểm xã hội; hợp đồng lao động; quyết định lương gần nhất (thí sinh phải mang theo bản chính để đối chiếu, kiểm tra).
        Trên đây là Thông báo kết quả kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và thí sinh tham gia kỳ xét tuyển viên chức biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở (b/c);
- CT, PCT, thành viên Hội đồng XTVC;
- Các thí sinh dự xét tuyển vòng 2;
- Trang TTĐT của Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, HĐXTVC.
 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
PHÓ CHỦ TỊCH

 
   
 
 (Đã ký)
 
 
 
  PHÓ GIÁM ĐỐC
    SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
  Nguyễn Tri Phương
 

Tải về

Tác giả: Phó Chủ tích Hội đồng xét tuyển viên chức
Quảng cáo