Giới thiệu các đơn vị kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP

30/09/2022 10:14
       Để đánh giá chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT giới thiệu một số đơn vị kiểm nghiệm thực hiện phân tích mẫu sản phẩm như sau:   
a) Quy định về phòng kiểm nghiệm
- Phòng kiểm nghiệm chỉ tiêu ATTP được chỉ định là những phòng kiểm nghiệm được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương chỉ định (khoản 1 Điều 45 Luật ATTP; Công văn số 1509/QLCL-TTPC ngày 20/7/2018 của Cục QLCL nông lâm sản và thủy sản).
- Phòng kiểm nghiệm chưa được chỉ định/ chứng nhận hoặc kiểm tra mẫu theo phương pháp phát hiện nhanh (testkit): Mang tính chất giám sát cảnh báo.
- Kết quả kiểm nghiệm để thực hiện hồ sơ đăng ký bản công bố theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì Phiếu kết quả kiểm nghiệm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được  công nhận phù hợp ISO 17025.
- Danh sách phòng kiểm nghiệm được chỉ định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: truy cập theo đường link: 
http://www.nafiqad.gov.vn/danh-sach-phong-kiem-nghiem-duoc-chi-dinh_t229c308
b) Một số phòng kiểm nghiệm:
Danh sách phòng kiểm nghiệm được chỉ định của Bộ Y tế truy cập theo Website của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế theo địa chỉ:
https://vfa.gov.vn/tin-tuc/danh-sach-cac-co-so-duoc-chi-dinh-kiem-nghiem-phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham.html 


Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo