Phổ biến, triển khai các văn bản liên quan cơ chế chính sách về HTX nông nghiệp nói chung, HTX thủy sản nói riêng

28/09/2022 04:13
         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Lê Tấn Hổ tại Công văn số 4533/UBND-KT ngày 06/9/2022 về tăng cường triển khai nhiệm vụ vận động thành lập Hợp tác xã lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022.
         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến, triển khai các văn bản liên quan cơ chế chính sách về HTX nông nghiệp nói chung, HTX thủy sản nói riêng đến các địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan biết triển khai thực hiện, danh mục văn bản cụ thể như sau:
I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
1. Luật Hợp tác xã năm 2012.
2. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
3. Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
4. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
5. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về Quy định cơ chế, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia.
6. Nghị quyết số 20-NQ-TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ươngvề tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
7. Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.
8. Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.
9. Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chínhquy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
10. Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
II. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
3. Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yênthực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.
4. Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế.
5. Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Phú Yên vận động thành lập Hợp tác xã lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025.
III. THỦ TỤC THÀNH LẬP HTX/HTX THỦY SẢN
1. Thủ tục thành lập Hợp tác xã.
2. Hồ sơ mẫu thành lập Hợp tác xã thủy sản gồm:
(1) Giấy đăng ký thành lập;
(2) Phương án kinh doanh HTX thủy sản;
(3) Danh sách thành viên HTX thủy sản;
(4) Danh sách HĐQT HTX thủy sản;
(5) Điều lệ Hợp tác xã;
(6) Nghị quyết Hội nghị thành lập Hợp tác xã.


Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo