Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Phú Yên đợt 4 năm 2022

18/11/2022 03:29
          Ngày 03 - 04/11/2022, được sự ủy quyền và cho phép của UBND tỉnh tại Công văn số 5516/UBND-KT ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Phú Yên (Hội đồng OCOP cấp tỉnh) tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất và tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng các sản phẩm của huyện Sông Hinh. Đồng chí Nguyễn Lý Nguyên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.
           Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP toàn tỉnh đợt 4 năm 2022 gồm có 04 hồ sơ sản phẩm của 03 chủ thể (Bưởi da xanh, Ổi của hộ kinh doanh Tô Đình Kền; Bò một nắng Thúy Liễu của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuý Liễu và Bò một nắng H’ly của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ly Ly).
          Tại hội nghị, Chuyên gia tư vấn OCOP –  Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, có nhận xét, đánh giá chi tiết các tiêu chí và hồ sơ cho từng chủ thể sản phẩm; 
các chủ thể có sản phẩm dự thi OCOP cũng tham gia ý kiến để làm rõ hơn về những sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng trước các thành viên Hội đồng.
          Hội đồng đã tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 4 năm 2022 bằng cách chấm điểm cho 10 sản phẩm. Kết quả: 04 sản phẩm đều đạt trên 50 điểm. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra cơ sở sản xuất và xem xét hồ sơ các sản phẩm tại Hội nghị, các sản phẩm cần hoàn thiện về cơ sở sản xuất, nhãn mác bao bì,...
        Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng, đồng chí Nguyễn Lý Nguyên – Phó Chủ tịch Hội đồng OCOP tỉnh, chủ trì phiên họp kết luận như sau:
         1. Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 4 năm 2022 là các sản phẩm tiềm năng của tình, tuy nhiên cần hoàn thiện, bổ sung các nội dung nêu trên của các thành viên Hội đồng OCOP để đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Phú Yên.
         2. Đối với 02 cơ sở sản xuất bò một nắng còn thiếu một số trang thiết bị tại cơ sở sản xuất, để đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, đề nghị bổ sung hoàn thiện đạt yêu cầu trong thời hạn 10 ngày. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sông Hinh hỗ trợ, hướng dẫn chủ thể hoàn thiện các nội dung còn thiếu sót, đồng thời rà soát kiểm tra và báo cáo kết quả về Chi cục Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Tổ giúp việc Hội đồng OCOP tỉnh).
         3. Giao Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo và tham mưu mời thành viên Hội đồng OCOP tỉnh tiến hành kiểm tra lại 02 cơ sở sản xuất 02 sản phẩm bò một nắng. Nếu Hội đồng OCOP xác nhận đạt yêu cầu thì Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét công nhận kết quả đạt 03 sao./.
Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo