THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY SỐ 02-2023

18/01/2023 03:40
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, trời lạnh, ngày nắng nhẹ, có mưa rải rác, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh. Nhiệt độ không khí thấp nhất 20-220C, cao nhất 21-260C, ẩm độ 85-95%, lượng mưa phổ biến 50-120 mm. Nhiều diện tích lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 mới gieo sạ bị ngập úng.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023 đã gieo sạ 24.063,5 ha tại các huyện: Sơn Hoà (970 ha), Đồng Xuân (1.700 ha), Sông Hinh (1.421 ha), Tây Hoà (6.500 ha), Tuy An (2.427,5 ha), Phú Hoà (5.125 ha); thị xã: Sông Cầu (700 ha) và Đông Hoà (3.820 ha); thành phố: Tuy Hoà (1400 ha).
+ Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 10/11/2022 – 19/12/2022. Diện tích: 2.176,8 ha, GĐST: Mạ - đẻ nhánh.
+ Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/12/2022 đến 10/01/2023. Diện tích: 21.886,7 ha, GĐST: Mạ - đẻ nhánh.
+ Cơ cấu giống: ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, ĐV108, PY1, PY2, PY8, PY10, BĐR27, QN9, ĐB6, Đài thơm 8, HT1, MT10, ...
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 18.660 ha tại các huyện: Sông Hinh (6.200 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Đồng Xuân (2.550 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hoà (8.100ha), Tuy An (80 ha), ước năng suất 200 tạ/ha, hàm lượng tinh bột bình quân khoảng 28%. GĐST: Tích luỹ tinh bột – thu hoạch.
- Sắn niên vụ 2023-2024 đã trồng 4.456 ha tại các huyện: Sơn Hoà (4.256 ha), Sông Hinh (200 ha). GĐST: Mầm.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 752 ha tại các huyện: Sông Hinh (200 ha), Sơn Hoà (450 ha), Phú Hòa (100 ha), Đồng Xuân (02 ha), ước năng suất 55 tấn/ha. GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch.
- Mía niên vụ 2023-2024 đã trồng 225 ha tại Sông Hinh. GĐST: Mầm.
- Ngô: 880 ha. GĐST: 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu.
- Rau các loại: 1.222 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Đậu các loại: 790 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa
Lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023
- Ốc bươu vàng phát sinh gây hại tổng diện tích nhiễm (DTN) nhẹ 9,2 ha, tỷ lệ hại (TLH) 5 – 10% dảnh, GĐST mạ – đẻ nhánh tại các huyện: Tuy An, Sơn Hoà và Phú Hoà.
- Chuột gây hại DTN nhẹ 4 ha, TLH 5 – 10% dảnh, GĐST mạ – đẻ nhánh tại huyện Tuy An.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bọ trĩ … gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên tại các huyện: Đồng Xuân, Phú Hoà, Sơn Hoà, Tây Hoà; thị xã: Đông Hoà, Sông Cầu và thành phố Tuy Hoà.
2. Cây rau các loại
Một số đối tượng sinh vật gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên rau cải ăn lá, rau mồng tơi, khổ qua như sâu tơ, bọ nhảy, bệnh đốm mắt cua, bệnh héo rũ … tại thị xã: Sông Cầu, Đông Hoà và thành phố Tuy Hoà.
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu gây hại DTN nhẹ là 1 ha, mật độ: 2 - 3 con/m2, GĐST 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (0,5 ha) và Sông Hinh (0,5 ha).
4. Cây sắn
- Niên vụ 2022-2023
Bệnh khảm lá virus gây hại trên với tổng DTN bệnh là 5.190 ha, TLB 5 -100% cây (DTN nhẹ 105 ha, TLB 5 % cây; DTN trung bình 715 ha, TLB 6 - 10% cây; DTN nặng là 4.370 ha, TLB 20 - 100% cây) GĐST tích luỹ tinh bột – thu hoạch.
Cụ thể từng địa phương:
+ Sông Hinh: DTN 2.500 ha, TLB 6 – 100% cây, GĐST tích lũy tinh bột (DTN trung bình 200 ha, TLB 6 -10% cây; DTN nặng 2.300 ha, TLB 20 -100 % cây), phân bố ở các xã trên địa bàn huyện.
+ Đồng Xuân: DTN 1.720 ha, TLB: 10 - 100% cây; GĐST thu hoạch (DTN trung bình 500 ha, TLB 6 - 10% cây; DTN nặng 1.220 ha, TLB 20 - 100 % cây), phân bố tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Tây Hòa: DTN nặng 850 ha, TLB 70 – 100 % cây, GĐST tích lũy tinh bột ở các xã Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.
+ Tuy An: DTN 75 ha, TLB 5 – 10 % cây, GĐST tích lũy tinh bột (DTN nhẹ 60 ha, TLB 5 % cây; DTN trung bình 15 ha, TLB 6 -10 % cây) phân bố tại các xã trên địa bàn huyện.
- Niên vụ 2023 – 2024
Bệnh khảm lá virus gây hại tổng DTN nhẹ là 45 ha, TLB 5% cây, GĐST mầm – phát triển thân lá tại huyện Sơn Hoà.
5. Cây mía
- Sâu đục thân gây hại DTN 162 ha, TLH 5 – 15 % cây (DTN nhẹ 153 ha, TLH 5 -10 % cây; DTN trung bình 9 ha, TLH 11 – 15 % cây), GĐST vươn lóng – chín phân bố tại huyện Sơn Hòa và gây hại rải rác, dưới mức nhiễm tại huyện Sông Hinh
- Bệnh đốm vàng gây hại DTN 2.500 ha, TLB 15 - 50 % cây (DTN nhẹ 1.300 ha, TLB 15 - 20 % cây; DTN trung bình 1000 ha, TLB 30 - 50 % cây, DTN nặng 200 ha, TLH 60 – 80 %), GĐST vươn lóng tại huyện Sông Hinh.
Ngoài ra, còn có đối tượng sinh vật gây hại như bệnh thối đỏ thân gây hại rải rác GĐST vươn lóng tại huyện Sông Hinh.
6. Cây tiêu
Tại huyện Tây Hòa bệnh thán thư, bệnh chết chậm gây hại rải rác trên cây tiêu với diện tích không đáng kể.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa
Lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023: Chuột, ốc bươu vàng, sâu đục thân, sâu gai, đục nõn … tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ, rải rác tại các huyện: Tuy An, Đồng Xuân, Phú Hoà, Sơn Hoà, Tây Hoà, Sông Hinh; thị xã: Đông Hoà, Sông Cầu và thành phố Tuy Hoà.
2. Cây rau
Dự báo sẽ có nắng nhẹ là điều kiện thuận lợi cho nông dân xuống giống rau các loại, có các đối tượng như bọ trĩ, bọ nhảy, bệnh đốm mắt cua, bệnh héo rũ, chết rạp cây con … gây hại trên các loại rau.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục phát sinh gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu.
4. Cây sắn: Nhện đỏ, bọ phấn trắng, bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan gây hại trên cây sắn ở một số địa phương ...
5. Cây mía: Sâu đục thân, bệnh đốm vàng, bệnh thối đỏ thân ... tiếp tục gây hại giai đoạn vươn lóng – chín.
6. Cây tiêu: Bệnh chết chậm, thán thư tiếp tục gây hại ở vườn tiêu già, chế độ chăm sóc kém.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa
Trong tuần sẽ có nắng nhẹ và mưa rải rác, nhiệt độ thấp là điều kiện dễ phát sinh các đối tượng sinh vật gây hại phổ biến như:
Ốc bươu vàng, chuột, sâu cuốn lá nhỏ, ruồi đục nõn … gây hại, do đó đề nghị các trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác điều tra, theo dõi để phát hiện và phòng trừ kịp thời.Tiếp tục triển khai diệt chuột, ốc bươu vàng, vệ sinh đồng ruộng.
2. Cây rau
Hiện nay rau màu đang trong nhiều giai đoạn sinh trưởng khác nhau, do đó đề nghị các địa phương tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, hữu cơ, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng ...
3. Cây ngô
Tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô (theo công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 04/3/2021).
4. Cây sắn
Khuyến cáo các địa phương truyên truyền nông dân quản lý, thực hiện tốt công tác giống trồng để hạn chế bệnh khảm lá virus hại sắn. Những diện tích bị khảm lá sắn sau khi thu hoạch nông dân nên tiêu hủy cây bị bệnh không làm giống trồng vụ sau.
5. Cây mía
Tăng cường theo dõi sâu đục thân, bệnh thối đỏ thân và bệnh đốm vàng, đặc biệt trên mía trồng muộn đang vươn lóng nên phun phuốc trừ bệnh đốm vàng không để lây ra diện rộng trên địa bàn 2 huyện Sơn hoà và Sông Hinh.
6. Cây tiêu
Tập trung quản lý bệnh chết chậm, thán thư, tuyến trùng hại rễ gây hại ở vườn tiêu chăm sóc kém./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo