THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY SỐ 11 - 2023

20/03/2023 09:45
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần nhiều mây, ngày nắng nhẹ, đêm có mưa rào vài nơi, gió mùa Đông Bắc hoạt động nhẹ. Nhiệt độ không khí thấp nhất 21-240C, cao nhất 25-280C, ẩm độ 80-85%, lượng mưa phổ biến 10-20 mm.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023 đã gieo sạ 26.739,8 ha tại Sông Cầu (865,8 ha), Sơn Hoà (1.101 ha), Đông Hoà (4.522,2 ha), Đồng Xuân (1.720 ha), Sông Hinh (1.908,2 ha), Tây Hoà (6.706,1 ha), Tuy Hoà (1.838 ha), Tuy An (2.743,5 ha), Phú Hoà (5.335 ha). Đã thu hoạch trà sớm 117,5 ha tại Sông Cầu (100 ha), Tuy An (17,5 ha) ước năng suất 50 tạ/ha.
 + Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 10/11/2022 – 19/12/2022. Diện tích: 2.176,8 ha, GĐST: Chín sữa – thu hoạch.
+ Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/12/2022 đến 10/01/2023. Diện tích: 19.396 ha, GĐST: Trỗ - chín sữa.
+ Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 11/01/2023 đến 12/02/2023. Diện tích: 5.167 ha, GĐST: Cuối đẻ nhánh – trỗ.
+ Cơ cấu giống: ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, ĐV108, PY1, PY2, PY8, PY10, BĐR27, QN9, ĐB6, Đài thơm 8, HT1, MT10, ...
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 23.088,8 ha tại Sông Hinh (8.500 ha), Tây Hòa (1.388 ha), Đồng Xuân (4.150 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hoà (8.100 ha), Tuy An (250 ha), Sông Cầu (328,8 ha) ước năng suất 225 tạ/ha, hàm lượng tinh bột bình quân khoảng 28%. GĐST: Tích luỹ tinh bột – thu hoạch.
- Sắn niên vụ 2023-2024 đã trồng 20.243 ha tại Sơn Hoà (8.175 ha), Sông Hinh (7.000 ha), Đồng Xuân (3.050 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Phú Hoà (360 ha), Tuy An (120 ha), Sông Cầu (180 ha). GĐST: Mầm – phát triển thân lá.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 9.136 ha tại Sông Hinh (3.500 ha), Sơn Hoà (3.900 ha), Phú Hòa (610 ha), Đồng Xuân (900 ha), Tuy An (76 ha), Tây Hoà (100 ha), Sông Cầu (50 ha) ước năng suất 61 tấn/ha. GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch.
- Mía niên vụ 2023-2024 đã trồng 8.550 ha tại Sông Hinh (3.600 ha), Sơn Hòa (3.900 ha), Phú Hòa (450 ha), Đồng Xuân (600 ha). GĐST: Cây con – phát triển thân lá.
- Ngô: 1.121 ha. GĐST: 3 đến 7 lá – thu hoạch.
- Rau các loại: 1.354 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Đậu các loại: 1.121 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa
- Chuột gây hại tổng diện tích nhiễm (DTN) 15,8 ha, trong đó: DTN nhẹ 0,8 ha, TLH 5 - 10% dảnh, GĐST cuối đẻ nhánh tại huyện Tuy An và DTN 15 ha, tỷ lệ hại (TLH) 3 – 6 % đòng (DTN nhẹ 10 ha, TLH 3 – 5 % đòng; DTN trung bình 5 ha, TLH 6 % đòng),  GĐST đòng – trỗ tại TX. Đông Hoà và TP. Tuy Hoà.
- Bệnh khô vằn gây hại tổng DTN nhẹ 15 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 10% dảnh, GĐST cuối đẻ nhánh – trỗ tại TX. Đông Hoà và gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại huyện Phú Hoà giai đoạn trỗ - chín sữa.
- Bệnh đạo ôn lá gây hại tổng DTN nhẹ 10,3 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 5 – 10% lá, GĐST cuối đẻ nhánh – trỗ tại các huyện Tuy An (2 ha), Sơn Hoà (1,8 ha), Đồng Xuân (1,5 ha) và TX. Đông Hoà (5 ha).
- Bọ xít đen gây hại DTN nhẹ 2 ha, mật độ (MĐ) 15 con/m2, GĐST đòng – chín sữa tại TX. Đông Hoà.
- Bệnh tiêm hạch gây hại DTN nhẹ 0,2 ha, TLB 5 – 7% dảnh, GĐST đòng – trỗ tại chuyện Tuy An.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật gây hại khác như: Bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh đen lép hạt, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít dài … gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại các địa phương.
2. Cây rau các loại
Trong tuần có một số đối tượng sinh vật gây hại như bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng, sâu tơ gây hại rải rác trên rau xà lách, rau cải ăn lá dưới mức nhiễm tại các địa phương như các TP Tuy Hoà và huyện Tuy An.
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu gây hại tổng DTN là 5 ha, MĐ 2 - 6 con/m2 (DTN nhẹ 4 ha, MĐ 2 - 4 con/m2;  DTN trung bình 1 ha, MĐ 6 con/m2), GĐST 3 đến 7 lá – hạt sữa tại các huyện Phú Hòa (1 ha), Sông Hinh (3 ha) và Tuy An (1 ha).
4. Cây lạc
Sâu cuốn lá gây hại dưới mức nhiễm MĐ 1 – 5 con/m2, GĐST quả non tại một số xã, thị trấn thuộc huyện Đồng Xuân.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa
Trong tuần sẽ có nắng nhẹ kèm mưa nhỏ rải rác, là điều kiện dễ phát sinh các đối tượng sinh vật gây hại phổ biến như: rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn, đốm sọc vi khuẩn … gây hại. Do đó, đề nghị các trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác điều tra, theo dõi để phát hiện và phòng trừ kịp thời. Tiếp tục triển khai các biện pháp diệt chuột thường xuyên, liên tục.
2. Cây rau
 Thời tiết nắng nhẹ kèm mưa rải rác là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sinh vật gây hại như: bệnh héo xanh, sâu xanh bướm trắng, … gây hại trên các loại rau, cải ăn lá các loại.
3. Cây ngô
 Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục phát sinh và gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – gần thu hoạch.
4. Cây lạc
 Sâu cuốn lá tiếp tục gây hại trên cây lạc ở một số địa phương như Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, thị trấn La Hai,… thuộc huyện Đồng Xuân.
IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa
Lúa vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023: Trong tuần thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho lúa giai đoạn trỗ - chín sáp, tuy nhiên thời tiết diễn biến bất thường, do đó đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân thực hiện một số biện pháp sau:
+ Đối với lúa trà sớm (giai đoạn trỗ – thu hoạch): tăng cường kiểm tra, theo dõi, phát hiện kịp thời và phòng trừ các đối tượng gây hại như: bệnh đạo ôn cổ bông, đen lép hạt và đặc biệt là rầy nâu đang phát sinh gây hại trên một số giống nhiễm, ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm.
+ Đối với lúa trà chính vụ - trà muộn (đẻ nhánh – trỗ): tập trung chăm sóc, thường xuyên thăm đòng, giữ nước trong ruộng…; tăng cường kiểm tra, theo dõi, phát hiện kịp thời và phòng trừ các đối tượng gây hại như: bệnh bạc lá, khô vằn, rầy các loại, bệnh đạo ôn,...
2. Cây rau
Hiện nay rau màu đang trong nhiều giai đoạn sinh trưởng khác nhau, do đó đề nghị các địa phương tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, hữu cơ, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng...
3. Cây ngô
Tiếp tục áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020.
4. Cây lạc
Áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp phòng, trừ sâu ở giai đoạn tuổi 1-2./.

Tác giả: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên
Quảng cáo