TUYÊN TRUYỀN THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ LĨNH VỰC THỦY SẢN NĂM 2023

15/05/2023 11:26
         Triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 218/KH-UBND ngày 21/12/2021 về việc vận động thành lập Hợp tác xã lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025; số 80/KH-UBND ngày 04/4/2023 về vận động thành lập Hợp tác xã lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023.
          Ngày 10/5/2023, tại UBND thị xã Sông Cầu, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã.
           Tham dự Hội nghị có Đ/c Huỳnh Văn Dũng - PCT Hội Nông dân tỉnh; Đ/c Lê Quang Hiệp - PCT Liên minh HTX tỉnh; Đ/c Lê Thị Hằng Nga - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản; Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại, Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời cũng là các báo cáo viên tham gia tuyên truyền tại Hội nghị cho các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp xã, phường có liên quan trên địa bàn thị xã Sông Cầu.
           Thông qua phần trình bày của các báo cáo viên, Hội nghị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung; hợp tác xã thủy sản nói riêng (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 06/02/2023 của Tỉnh uỷ Phú Yên thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 06/02/2023 của Tỉnh uỷ Phú Yên thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025;…); các chính sách và nội dung liên quan đến ngành thủy sản (Luật Thuỷ sản số 18/2017/QH14 ngày 21/01/2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản; các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 218/KH-UBND ngày 21/12/2021 về việc vận động thành lập Hợp tác xã lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/4/2023 về vận động thành lập Hợp tác xã lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023); đồng thời, tuyên truyền về sự cần thiết của liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp và các chính sách về khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị (Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên;Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Phú Yên).

     

    Qua trao đổi với các báo cáo viên, các đối tượng tham gia tập huấn đã được tuyên truyền nâng cao nhận thức, nắm bắt kỹ hơn về các cơ chế, chính sách, quy định có liên quan về kinh tế tập thể, hợp tác xã, chính sách về thuỷ sản, liên kết chuỗi giá trị nông sản đã, đang và sẽ tiếp tục được áp dụng trên địa bàn tỉnh. Từ đó, cán bộ địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn nhất là bà con ngư dân nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động thành lập mới hợp tác xã lĩnh vực thủy sản theo các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh đề ra; đồng thời, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương./.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo