V/v thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

18/05/2023 08:10
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 
   
 

Số: 1085/SNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 17 tháng 5 năm 2023
V/v thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
 
 

 

                                         
                 Kính gửi: Các thí sinh
            
                 
          Thực hiện Thông báo số 11/TB-HĐTDCC ngày 10/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023.
         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Thông báo số 11/TB-HĐTDCC ngày 10/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 (đính kèm) để người đăng ký dự tuyển công chức biết./.
         Ghi chú: Danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 đính kèm theo Thông báo số 11/TB-HĐTDCC được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn.
 
Nơi nhận:                                                    
- Như trên;
- Sở Nội vụ (b/c);
- Đăng tải Trang TTĐT Sở;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Nguyễn Trọng Tùng
 
Công văn số 1085/SNN-TCCB

Tải về

Tác giả: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quảng cáo