V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

18/05/2023 08:11
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 
   
 

Số: 1086/SNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 17 tháng 5 năm 2023
V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
 
 

 

                                         
                 Kính gửi: Các thí sinh
            
                 
          Theo Công văn số 831/SNV-TCCCVC ngày 16/5/2023 của Sở Nội vụ về việc về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức.
         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Thông báo số 15/TB-HĐTDCC ngày 15/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham gia Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 đến các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức (đính kèm).
         Ghi chú: Danh sách thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 đính kèm theo Thông báo số 15/TB-HĐTDCC được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                    
- Như trên;
- Sở Nội vụ (b/c);
- Đăng tải Trang TTĐT Sở;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB.
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Nguyễn Trọng Tùng
 
 
Công văn số 1086/SNN-TCCB

Tải về

Tác giả: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quảng cáo