V/v thông báo danh sách thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

24/05/2023 10:50
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 
   
 
Số:1142/SNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         
Phú Yên, ngày 23 tháng 5 năm 2023
V/v thông báo danh sách thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
 
 

 

                                         
                     Kính gửi: Thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển công chức
                                             tỉnh Phú Yên năm 2023
            
                 
           Thực hiện Thông báo số 22/TB-HĐTDCC ngày 22/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên thông báo danh sách thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023.
          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh sách thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023, cụ thể như sau:
          - Vị trí Pháp chế: 09 thí sinh
          - Vị trí Công nghệ thông tin: 01 thí sinh.
          - Vị trí Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn: 02 thí sinh.
          - Vị trí Kiểm lâm: 41 thí sinh.
          - Vị trí Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm: 04 thí sinh.
          - Vị trí Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ nghề cá: 05 thí sinh.
          - Vị trí Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão: 02 thí sinh.
          - Vị trí Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn (Chi cục Thủy lợi): 08 thí sinh.
          - Vị trí Văn phòng Điều phối nông thôn mới (theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới): 07 thí sinh.
          Danh sách thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 đính kèm theo Thông báo số 22/TB-HĐTDCC được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn.
          Về thời gian, địa điểm: Theo Thông báo số 15/TB-HĐTDCC ngày 15/5/2023 và Thông báo số 22/TB-HĐTDCC ngày 22/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên.
          Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến thí sinh biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                    
- Như trên;
- Sở Nội vụ (b/c);
- Đăng tải Trang TTĐT Sở;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB.
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Nguyễn Trọng Tùng
 
 

Tải về

Tác giả: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quảng cáo