Kế hoạch hành động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018

02/03/2018 07:26
Ban hành Kế hoạch hành động của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ
Nội dung Kế hoạch
Quảng cáo