29/09/2021 03:23
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
29/09/2021 03:14
Về việc Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
29/09/2021 03:27
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16/08/2021 09:42
Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực NN và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
16/08/2021 09:42
Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực NN và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
16/08/2021 09:07
08/07/2021 03:58
thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 94 TTHC, trong đó: - Lĩnh vực trồng trọt: 01 thủ tục - Lĩnh vực bảo vệ thực vật: 08 thủ tục - Lĩnh vực lâm nghiệp: 14 thủ tục - Lĩnh vực thủy sản: 19 thủ tục - Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 05 thủ tục - Lĩnh vực chăn nuôi: 04 thủ tục - Lĩnh vực thú y: 18 thủ tục - Lĩnh vực thủy lợi: 21 thủ tục - Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 04 thủ tục
17/06/2020 08:28
Danh mục TTHC thuộc Sở NN&PTNT
27/12/2019 10:46
19/02/2019 04:25
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

Trang 1 / 2
Quảng cáo