13/08/2019 11:17
GCN 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016
13/08/2019 11:13
GCN 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016
13/08/2019 11:05
GCN 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016
08/08/2019 09:11
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 06 tháng 8 năm 2019)
07/08/2019 10:22
02/08/2019 04:27
Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho nông dân, đáp ứng chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn phổ cập như trước đây, trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông đã đẩy mạnh việc thực hiện các lớp tập huấn tại hiện trường cho nông dân tại các địa phương trong tỉnh
02/08/2019 09:44
GCN18/2019/NNPTNT-PY ngày 16/4/2019
26/07/2019 02:40
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2019)
23/07/2019 01:39
22/07/2019 07:56
Quảng cáo