17/12/2020 02:00
Thông báo số 130/TB-SNN ngày 17/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT
15/12/2020 05:01
Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Phú Yên giai đoạn năm 2021 - 2025
16/10/2019 11:17
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 về lãnh đạo thực hiện tái cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
17/07/2019 02:35
23/04/2019 02:29
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh
05/04/2019 09:30
Thực hiện chương trình hành động tsố 01/CTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 01/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
27/11/2018 11:05
Kế hoạch quản lý không gian ven bờ (ISP) huyện Đông Hòa, Thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Trang 1 / 1
Quảng cáo